Cu­da no­woczes­nej nauki i roz­kosze tej przeklętej cy­wili­zac­ji. Strzeż nas, Boże od te­go wszystkiego.


cu­da-no­woczes­nej-nauki-i roz­kosze-tej przeklętej-cy­wili­zac­ji-strzeż nas-boże-od te­go-wszystkiego
b » anthony burgess » klaskać jedną rękącu­dano­woczes­nejnaukii roz­koszetej przeklętejcy­wili­zac­jistrzeż nasbożeod te­gowszystkiegocu­da no­woczes­nejno­woczes­nej naukinauki i roz­koszei roz­kosze tej przeklętejtej przeklętej cy­wili­zac­jiboże od te­good te­go wszystkiegocu­da no­woczes­nej naukino­woczes­nej nauki i roz­koszenauki i roz­kosze tej przeklęteji roz­kosze tej przeklętej cy­wili­zac­jiboże od te­go wszystkiegocu­da no­woczes­nej nauki i roz­koszeno­woczes­nej nauki i roz­kosze tej przeklętejnauki i roz­kosze tej przeklętej cy­wili­zac­jicu­da no­woczes­nej nauki i roz­kosze tej przeklętejno­woczes­nej nauki i roz­kosze tej przeklętej cy­wili­zac­ji

Im bar­dziej da­na cy­wili­zac­ja zro­zumie, że jej ob­raz świata jest fik­cją tym wyższy jest jej po­ziom nauki.Wszys­tkie no­we re­ligie są dla mnie fałszy­we po­nieważ wy­wodzą się z te­go co na­zywa­my cy­wili­zacją. Cy­wili­zac­ja trwa przez 10 ty­sięcy lat, pod­czas gdy człowiek is­tnieje na ziemi od mi­lionów lat.Nie można twier­dzić, że cy­wili­zac­ja się nie roz­wi­ja. Wszak w każdej no­wej woj­nie za­bijają ludzi w ulep­szo­ny sposób.Życie uczy nas cały czas i od tej nauki nie da się uciec.Ak­tor Max von Sy­dow za­pyta­ny w roz­mo­wie przez Grażynę Tor­bicką, co uważa za naj­większe osiągnięcie naszej cy­wili­zac­ji, od­po­wie­dział: - To, że jeszcze istnieje.W cy­wili­zac­ji nędza wy­nika z sa­mego nadmiaru.