cu­dow­ny za­pach be­gonii otu­lił mo­je dłonie owo­ce, kiście winogron małymi kro­kami idę śla­dem waszych ust 


cu­dow­ny-za­pach-be­gonii-otu­lił-mo­-dłonie-owo­-kiście-winogron-łymi-kro­kami-idę-ś­dem-waszych-ust 
emilia szumiłocu­dow­nyza­pachbe­goniiotu­liłmo­jedłonieowo­cekiściewinogronmałymikro­kamiidęśla­demwaszychust cu­dow­ny za­pachza­pach be­goniibe­gonii otu­liłotu­lił mo­jemo­je dłoniedłonie owo­cekiście winogronwinogron małymimałymi kro­kamikro­kami idęidę śla­demśla­dem waszychwaszych ust cu­dow­ny za­pach be­goniiza­pach be­gonii otu­liłbe­gonii otu­lił mo­jeotu­lił mo­je dłoniemo­je dłonie owo­cekiście winogron małymiwinogron małymi kro­kamimałymi kro­kami idękro­kami idę śla­demidę śla­dem waszychśla­dem waszych ust cu­dow­ny za­pach be­gonii otu­liłza­pach be­gonii otu­lił mo­jebe­gonii otu­lił mo­je dłonieotu­lił mo­je dłonie owo­cekiście winogron małymi kro­kamiwinogron małymi kro­kami idęmałymi kro­kami idę śla­demkro­kami idę śla­dem waszychidę śla­dem waszych ust cu­dow­ny za­pach be­gonii otu­lił mo­jeza­pach be­gonii otu­lił mo­je dłoniebe­gonii otu­lił mo­je dłonie owo­cekiście winogron małymi kro­kami idęwinogron małymi kro­kami idę śla­demmałymi kro­kami idę śla­dem waszychkro­kami idę śla­dem waszych ust 

małymi kro­kami. trze­ba pościelić na no­wo łóżko. a później już tyl­ko według listy.miałam być wodą prze­lewać się między palcami miałeś mnie pragnąć brać do ust mogłam spływać po tobie zli­zując tru­dy dnia wchodziłbyś w mo­je głębiny a ja de­likatną falą rzeźbiłabym ciebie w zdumienie dziś tyl­ko mgłą jestem pa­ruję śla­dem po twoim spojrzeniu Choć złota je­sień Dziś otu­lił pier­wszy śnieg Sza­ro biały dzień K.A.Sz. 12.10.2015r.Strze­lił mnie Amorek, W pu­pen­cji otworek, Strzałka przo­dem wyszła, I miłością trysła.Idę dzi­siaj płakać. Idę. Tak mam, idę cza­sem na cały dzień. By­wa, że pochłania mnie weekend. A cza­sem zaj­mie to tyl­ko 2 se­kun­dy dłużej niż zwyk­le. Idę. Po­win­nam rzec - co in­ne­go mi po­zos­tało?! - nie. Idę. Tak już mam.Idę,choć mrok widzę Idę,Bo nadzieja żywa Idę,i oddycham