Cud­ne chwile.. znow powracaja... Kocham te mo­men­ty, kiedy czu­je grunt pod nogami.. kiedy mo­ge sie usmiechac.. Pew­nie, kaz­dy chcial­by aby tak trwac wiecznie.. Choc dob­rze wiemy , ze to wszys­tko przeminie... Jak piek­na kwit­na­ca wiosna... Kto­ra i tak nied­lu­go wro­ci... ale trwa tak krotko... Mi­mo wszys­tko war­to wspo­minac ja zima.. ciep­lo ro­bi sie zimą na sa­ma mysl...


cud­ne-chwile-znow-powracaja-kocham-te mo­men­ty-kiedy-czu­-grunt-pod-nogami-kiedy-mo­ge-sie-usmiechac-pew­nie-kaz­dy-chcial­by
darkhopecud­nechwileznowpowracajakochamte mo­men­tykiedyczu­jegruntpodnogamimo­gesieusmiechacpew­niekaz­dychcial­byaby taktrwacwieczniechocdob­rzewiemy ze to wszys­tkoprzeminiejakpiek­nakwit­na­cawiosnakto­rai taknied­lu­gowro­cialetrwatakkrotkomi­mowszys­tkowar­towspo­minacja zimaciep­loro­bizimąna sa­mamyslcud­ne chwileznow powracajapowracaja kochamkocham te mo­men­tykiedy czu­jeczu­je gruntgrunt podpod nogamikiedy mo­gemo­ge siesie usmiechackaz­dy chcial­bychcial­by aby takaby tak trwactrwac wieczniechoc dob­rzedob­rze wiemy ze to wszys­tko przeminieprzeminie jakjak piek­napiek­na kwit­na­cakwit­na­ca wiosnawiosna kto­rakto­ra i taki tak nied­lu­gonied­lu­go wro­ciwro­ci aleale trwatrwa taktak krotkokrotko mi­momi­mo wszys­tkowszys­tko war­towar­to wspo­minacwspo­minac ja zimaciep­lo ro­biro­bi siesie zimązimą na sa­mana sa­ma myslznow powracaja kochampowracaja kocham te mo­men­tykiedy czu­je gruntczu­je grunt podgrunt pod nogamikiedy mo­ge siemo­ge sie usmiechackaz­dy chcial­by aby takchcial­by aby tak trwacaby tak trwac wieczniechoc dob­rze wiemy ze to wszys­tko przeminie jakprzeminie jak piek­najak piek­na kwit­na­capiek­na kwit­na­ca wiosnakwit­na­ca wiosna kto­rawiosna kto­ra i takkto­ra i tak nied­lu­goi tak nied­lu­go wro­cinied­lu­go wro­ci alewro­ci ale trwaale trwa taktrwa tak krotkotak krotko mi­mokrotko mi­mo wszys­tkomi­mo wszys­tko war­towszys­tko war­to wspo­minacwar­to wspo­minac ja zimaciep­lo ro­bi siero­bi sie zimąsie zimą na sa­mazimą na sa­ma mysl

Cza­sem wszys­tko wokół jest tak de­ner­wujące, tak frus­trujące, jak wciąż kołacząca się w głowie myśl, której ni­jak nie można złapać. -doorka
cza­sem-wszys­tko-wokół-jest tak-de­ner­wują-tak-frus­trują-jak wciąż-kołacząca ę-w głowie-myśl-której ­jak-nie można
Jestem pewny, że wiara jest wiosną świata tak, jak ateizm jest jego zimą. Ale w zimie zawarta jest zawsze wiosna. -Pierre Emmanuel
jestem-pewny-że-wiara-jest-wiosną-świata-tak-jak-ateizm-jest-jego-zimą-ale-w-zimie-zawarta-jest-zawsze-wiosna