Cudowne zjawiska są wspaniałymi wydarzeniami. Powstają przy udziale ukrytych praw natury, których istnienia nie uświadamia sobie większość ludzi. Cuda nie są odstępstwami od natury, ale właśnie opierają się na nich.


cudowne-zjawiska-są-wspaniałymi-wydarzeniami-powstają-przy-udziale-ukrytych-praw-natury-których-istnienia-nie-uświadamia-sobie-większość
choa kok suicudownezjawiskawspaniałymiwydarzeniamipowstająprzyudzialeukrytychprawnaturyktórychistnienianieuświadamiasobiewiększośćludzicudaodstępstwamiodalewłaśnieopierająsięnanichcudowne zjawiskazjawiska sąsą wspaniałymiwspaniałymi wydarzeniamipowstają przyprzy udzialeudziale ukrytychukrytych prawpraw naturyktórych istnieniaistnienia nienie uświadamiauświadamia sobiesobie większośćwiększość ludzicuda nienie sąsą odstępstwamiodstępstwami odod naturyale właśniewłaśnie opierająopierają sięsię nana nichcudowne zjawiska sązjawiska są wspaniałymisą wspaniałymi wydarzeniamipowstają przy udzialeprzy udziale ukrytychudziale ukrytych prawukrytych praw naturyktórych istnienia nieistnienia nie uświadamianie uświadamia sobieuświadamia sobie większośćsobie większość ludzicuda nie sąnie są odstępstwamisą odstępstwami ododstępstwami od naturyale właśnie opierająwłaśnie opierają sięopierają się nasię na nich

Któż może zaprzeczyć, że przyjemności cielesne powstają przy udziale duszy, a przyjemności duchowe przy udziale ciała? -Lorenzo Valla
któż-może-zaprzeczyć-że-przyjemnoś-cielesne-powstają-przy-udziale-duszy-a-przyjemnoś-duchowe-przy-udziale-ciała
Czasem zdarzają się takie cuda czy wybryki natury - rodzi się dziecko o wysokim gatunku człowieczeństwa. -Anna Kowalska
czasem-zdarzają-ę-takie-cuda-czy-wybryki-natury-rodzi-ę-dziecko-o-wysokim-gatunku-człowieczeństwa
Miłość jest jedyną wolnością na świecie: podnosi ona duszę na takie wysokości, że nie mają na nią żadnego wpływu ani prawa ludzkie, ani zjawiska natury. -Khalil Gibran
miłość-jest-jedyną-wolnośą-na-świecie-podnosi-ona-duszę-na-takie-wysokoś-że-nie-mają-na-ą-żadnego-wpływu-ani-prawa-ludzkie-ani-zjawiska
Słabość natury, którą przypisujemy bliźniemu jest tak samo urojona, jak stałość naszej natury. -Marcel Proust
słabość-natury-którą-przypisujemy-bliźniemu-jest-tak-samo-urojona-jak-stałość-naszej-natury
Piękno natury jest uzewnętrznieniem natury. -Karol Darwin
piękno-natury-jest-uzewnętrznieniem-natury
Słabość natury, którą przypisujemy bliźniemu, jest tak samo urojona, jak słabość naszej natury. -Marcel Proust
słabość-natury-którą-przypisujemy-bliźniemu-jest-tak-samo-urojona-jak-słabość-naszej-natury