Cudze chwalicie, Swego nie znacie, Sami nie wiecie, Co posiadacie.


cudze-chwalicie-swego-nie-znacie-sami-nie-wiecie-co-posiadacie
stanisław jachowiczcudzechwalicieswegonieznaciesamiwieciecoposiadaciecudze chwalicieswego nienie znaciesami nienie wiecieco posiadacieswego nie znaciesami nie wiecie

Ty­le wiecie ilę przeczy­tacie w ga­zetach,do­wiecie się w wiado­mościach lub usłyszy­cie od in­nych. Ale czy wiecie że praw­da może być zu­pełnie inna? W miłości cudze doświadczenie nie na wiele się przyda. Nie chcemy drugim wierzyć, gdy nas ostrzegają przed kobietami, aż się sami sparzymy.Ludzie zawsze są niewdzięczni, a sami będąc winni, grzech swój na cudze radzi zwalają barki...Myjcie się, dziewczyny, nie znacie dnia ani godziny.nie wiecie jak jest z kolarzami to posłuchaj­cie sami ta­ki ko­larz kiedy ma chęci żeby so­bie pokręcić wsiada na ro­wer z pedałami z wy­siłku płonie cały gdy ciśnie te pedały tre­ning by­wa owocny kiedy trud jest tak mocny aż mu wychodzą gały Ka­zimierz Winnicki (wszel­kie pra­wa zastrzeżone) Na cudze błędy patrzymy jak na cudze żony. Mamy z nich dużo więcej radości niż z własnych.