Cudzy­mi ręka­mi dob­rze ga­dy chwytać.


cudzy­mi-ręka­mi-dob­rze-ga­dy-chwytać
zbigniew jerzynacudzy­miręka­midob­rzega­dychwytaćcudzy­mi ręka­miręka­mi dob­rzedob­rze ga­dyga­dy chwytaćcudzy­mi ręka­mi dob­rzeręka­mi dob­rze ga­dydob­rze ga­dy chwytaćcudzy­mi ręka­mi dob­rze ga­dyręka­mi dob­rze ga­dy chwytaćcudzy­mi ręka­mi dob­rze ga­dy chwytać

Cudzy chwytać obyczaj ułomnością naszą.bied­ny stu­ka do drzwi pa­na mądra­li i mówi : - wczo­raj pa­na żona dała mi ka­wałek tor­tu ... - dob­rze, dob­rze, za­raz przy­niosę pa­nu także te pi­gułki przeczyszczające Pat­rząc w przeszłość wstydzę się wielu rzeczy To dob­rze, daw­ne cza­sy nau­czyły mnie Jak dob­rze jest mieć No­we Życie, Go przy so­bie i czer­pać siłę Z te­go, kim się jest te­raz bez pot­rze­by im­po­nowa­nia komukolwiek - Ech... - Hmm? - Tęsknię... - Ja też... - To niedob­rze. -Dob­rze, bar­dzo dob­rze, cu­dow­nie... Wciąż się kocha­my, to naj­piękniej­sze co mogło nas spotkać! __________________ Dob­rze jest mie­szkać w lęku i pop­rzez strach słyszeć swo­je zęby, dob­rze jest dop­ro­wadzić swo­je życie do zagłady i ra­no na powrót je zacząć.Z re­ligią czy bez, dob­rzy ludzie będą postępo­wać dob­rze, a źli – źle, ale złe postępo­wanie dob­rych ludzi, to zasługa religii.