Cy­wili­zac­je mają swo­je śmier­ci i gro­by, jak ludzie.


cy­wili­zac­-mają-swo­-śmier­-i gro­by-jak ludzie
mirosław Żuławskicy­wili­zac­jemająswo­jeśmier­cii gro­byjak ludziecy­wili­zac­je mająmają swo­jeswo­je śmier­ciśmier­ci i gro­bycy­wili­zac­je mają swo­jemają swo­je śmier­ciswo­je śmier­ci i gro­bycy­wili­zac­je mają swo­je śmier­cimają swo­je śmier­ci i gro­bycy­wili­zac­je mają swo­je śmier­ci i gro­by

Lęk przed sta­rością i śmier­cią stał się ob­sesją ludzi cy­wili­zac­ji technicznej. -Antoni Kępiński
lęk-przed-sta­rośą-i śmier­ą-stał ę-ob­sesją-ludzi-cy­wili­zac­ji-technicznej
W cy­wili­zac­ji nędza wy­nika z sa­mego nadmiaru. -Karol Fourier
w cy­wili­zac­ji-nędza-wy­nika-z ­mego-nadmiaru
Jed­na z naj­większych plag cy­wili­zac­ji: uczo­ny głupiec. -Karel Capek
jed­na-z naj­większych-plag-cy­wili­zac­ji-uczo­ny-głupiec
Cy­wili­zac­ja to niekończący się ciąg pot­rzeb, których nie potrzebujemy. -Mark Twain
cy­wili­zac­ja-to niekończący ę-ąg-pot­rzeb-których-nie potrzebujemy
Równie dob­rze można za­robić na upad­ku cy­wili­zac­ji, co na jej budowie. -Margaret Mitchell
równie-dob­rze-można-za­robić-na upad­ku-cy­wili­zac­ji-co na jej-budowie