Cy­wili­zac­je mają swo­je śmier­ci i gro­by, jak ludzie.


cy­wili­zac­-mają-swo­-śmier­-i gro­by-jak ludzie
mirosław Żuławskicy­wili­zac­jemająswo­jeśmier­cii gro­byjak ludziecy­wili­zac­je mająmają swo­jeswo­je śmier­ciśmier­ci i gro­bycy­wili­zac­je mają swo­jemają swo­je śmier­ciswo­je śmier­ci i gro­bycy­wili­zac­je mają swo­je śmier­cimają swo­je śmier­ci i gro­bycy­wili­zac­je mają swo­je śmier­ci i gro­by

Lęk przed sta­rością i śmier­cią stał się ob­sesją ludzi cy­wili­zac­ji technicznej.Wszys­tkie no­we re­ligie są dla mnie fałszy­we po­nieważ wy­wodzą się z te­go co na­zywa­my cy­wili­zacją. Cy­wili­zac­ja trwa przez 10 ty­sięcy lat, pod­czas gdy człowiek is­tnieje na ziemi od mi­lionów lat.W cy­wili­zac­ji nędza wy­nika z sa­mego nadmiaru.Jed­na z naj­większych plag cy­wili­zac­ji: uczo­ny głupiec.Cy­wili­zac­ja to niekończący się ciąg pot­rzeb, których nie potrzebujemy.Równie dob­rze można za­robić na upad­ku cy­wili­zac­ji, co na jej budowie.