Cy­wili­zac­ja to niekończący się ciąg pot­rzeb, których nie potrzebujemy.


cy­wili­zac­ja-to niekończący ę-ąg-pot­rzeb-których-nie potrzebujemy
mark twaincy­wili­zac­jato niekończący sięciągpot­rzebktórychnie potrzebujemycy­wili­zac­ja to niekończący sięto niekończący się ciągciąg pot­rzebktórych nie potrzebujemycy­wili­zac­ja to niekończący się ciągto niekończący się ciąg pot­rzebcy­wili­zac­ja to niekończący się ciąg pot­rzeb

Cywilizacja to niekończący się ciąg potrzeb, których nie potrzebujemy.Wszys­tkie no­we re­ligie są dla mnie fałszy­we po­nieważ wy­wodzą się z te­go co na­zywa­my cy­wili­zacją. Cy­wili­zac­ja trwa przez 10 ty­sięcy lat, pod­czas gdy człowiek is­tnieje na ziemi od mi­lionów lat.Co z te­go, że ma­my XXI wiek i co­raz lep­sze technicznie cy­wili­zac­je, kiedy nie pot­ra­fimy dot­rzeć do dru­giego człowieka, a rozwój emoc­jo­nal­ny i ducho­wy większości ludzi po­zos­ta­je w epo­ce ka­mienia łupanego.Per­fu­my fas­cy­nowały go od daw­na. Są jak wiado­mości, którą chce się prze­kazać. Nie pot­rze­ba do te­go żad­ne­go języ­ka. Można być głucho­niemym, można być z in­nej cy­wili­zac­ji, a i tak zro­zumie się tę wiado­mość. W per­fu­mach jest ja­kiś ir­racjo­nal­ny, ta­jem­niczy element.Świat się zwi­ja, gdy cy­wili­zac­ja się rozwija.W cy­wili­zac­ji nędza wy­nika z sa­mego nadmiaru.