Cynikiem nazywamy takiego człowieka, co zna cenę wszystkich rzeczy, a nie zna wartości żadnej z nich.


cynikiem-nazywamy-takiego-człowieka-co-zna-cenę-wszystkich-rzeczy-a-nie-zna-wartoś-żadnej-z-nich
oscar wildecynikiemnazywamytakiegoczłowiekacoznacenęwszystkichrzeczyniewartościżadnejnichcynikiem nazywamynazywamy takiegotakiego człowiekaco znazna cenęcenę wszystkichwszystkich rzeczynie znazna wartościwartości żadnejżadnej zz nichcynikiem nazywamy takiegonazywamy takiego człowiekaco zna cenęzna cenę wszystkichcenę wszystkich rzeczya nie znanie zna wartościzna wartości żadnejwartości żadnej zżadnej z nichcynikiem nazywamy takiego człowiekaco zna cenę wszystkichzna cenę wszystkich rzeczya nie zna wartościnie zna wartości żadnejzna wartości żadnej zwartości żadnej z nichco zna cenę wszystkich rzeczya nie zna wartości żadnejnie zna wartości żadnej zzna wartości żadnej z nich

Uczony dobrze zna wartość pieniądza, ale bogaty nie zna wartości wiedzy.Wielkość człowieka jest wielka w tym, że zna on swoją nędzę. Drzewo nie zna swojej nędzy.Rzeczy­wis­tość ma mało wspólne­go z prawdą. W mo­jej rzeczy­wis­tości miłość trze­ba szu­kać wytrwale, a prawdą jest, że mój zna­jomy zna­lazł ją do­piero gdy się poddał.Jeżeli święty An­to­ni po­maga zna­leźć za­gubione rzeczy to po­może mi zna­leźć miłość? My w Pol­sce nie zna­my pojęcia po­koju za wszelką cenę.Przyjaźń, tak samo jak filozofia czy sztuka, nie jest niezbędna do życia. . . Nie ma żadnej wartości potrzebnej do przetrwania; jest natomiast jedną z tych rzeczy, dzięki którym samo przetrwania nabiera wartości.