Cywilizacja to niekończący się ciąg potrzeb, których nie potrzebujemy.


cywilizacja-to-niekończący-ę-ąg-potrzeb-których-nie-potrzebujemy
mark twaincywilizacjatoniekończącysięciągpotrzebktórychniepotrzebujemyniekończący sięsię ciągciąg potrzebktórych nienie potrzebujemycywilizacja to niekończącyniekończący się ciągsię ciąg potrzebktórych nie potrzebujemycywilizacja to niekończący sięniekończący się ciąg potrzebcywilizacja to niekończący się ciąg

Cy­wili­zac­ja to niekończący się ciąg pot­rzeb, których nie potrzebujemy. -Mark Twain
cy­wili­zac­ja-to niekończący ę-ąg-pot­rzeb-których-nie potrzebujemy
Błys­ka­wiczny po­ciąg zmysłów - to jeszcze nie ek­stra po­ciąg miłości. -Alfred Aleksander Konar
błys­ka­wiczny-po­ąg-zmysłów- to jeszcze-nie ek­stra-po­ąg-miłoś
Prawodawcy rzymscy różnią się od prawodawców innych łudów w tym - jak mi się zdaje - że ci pierwsi stworzyli religię dla potrzeb państwa, inni zaś - państwo dla potrzeb religii. -Montesquieu
prawodawcy-rzymscy-różą-ę-od-prawodawców-innych-łudów-w-tym-jak-mi-ę-zdaje-że-pierwsi-stworzyli-religię-dla-potrzeb-państwa-inni-zaś
Badanie problemów ekologicznych ujawniło problem antypotrzeby, wśród różnych elementarnych potrzeb znajduje się wiele bardzo dziwnych, których uznawanie stanowi zagadkę współczesności. -Janusz Detrych
badanie-problemów-ekologicznych-ujawniło-problem-antypotrzeby-wśród-różnych-elementarnych-potrzeb-znajduje-ę-wiele-bardzo-dziwnych-których
Miłość to pew­ność. Niekończący się zachwyt. -tkaczu32
miłość-to pew­ność-niekończący ę-zachwyt
Za­kocha­na ko­bieta i za­kocha­ny mężczyz­na to dwa wa­gony których lo­komo­tywa to miłość. Ich po­ciąg jeździ po krainie zwa­nej szczęściem. -Ryder
za­kocha­na-ko­bieta-i za­kocha­ny-mężczyz­na-to dwa-wa­gony-których-lo­komo­tywa-to miłość-ich po­ąg-ździ-po krainie-zwa­nej