cząsteczka-nadziei-w którą-wierzę-która-mam-nadzieję-w końcu-nas-połączy-i-która-dot­rwa-do dnia-ostatecznego-prze­nik­nie
rychcikcząsteczkanadzieiw którąwierzęktóramamnadziejęw końcunaspołączyktóradot­rwado dniaostatecznegoprze­nik­niejak ta is­kier­kawchodzącaw reak­cjęchemicznąpo­konadrogężyciaz powodzeniempełnymszczęściuw miłościw dob­ro­cibezbóluod­ro­binąsmut­ku~pa­wełrychlica cząsteczka nadzieiw którą wierzęmam nadziejęw końcu nasnas połączyi któraktóra dot­rwadot­rwa do dniado dnia ostatecznegoprze­nik­nie jak ta is­kier­kajak ta is­kier­ka wchodzącawchodząca w reak­cjęw reak­cję chemicznąpo­kona drogędrogę życiażycia z powodzeniemw pełnympełnym szczęściuszczęściu w miłościw miłości w dob­ro­ciw dob­ro­ci bezbez bóluz od­ro­biną~pa­weł rychlica w końcu nas połączyi która dot­rwaktóra dot­rwa do dniadot­rwa do dnia ostatecznegoprze­nik­nie jak ta is­kier­ka wchodzącajak ta is­kier­ka wchodząca w reak­cjęwchodząca w reak­cję chemicznąpo­kona drogę życiadrogę życia z powodzeniemw pełnym szczęściupełnym szczęściu w miłościszczęściu w miłości w dob­ro­ciw miłości w dob­ro­ci bezw dob­ro­ci bez bólu

**PRZEG­RA­NE ŻYCIE** Myślę, że życie nie może być przeg­ra­ne. Bo jest da­rem. Każde­go dnia , pisze­my sa­mi his­to­rię swo­jego życia. I co­kol­wiek nas spo­tyka jest do po­kona­nia, tyl­ko musimy się pos­ta­rać. Do­konać właści­wego wy­boru, właściwą drogę, tą którą ser­ce nam podpowie.Każde wes­tchnienie to jak­by cząsteczka życia, która się od człowieka odrywa.Gdy­byś nie od­szedł, nie poz­nałabym dzi­siej­szej miłości.. Która jest więc właści­wa? Ta, za którą się tęskni? Czy ta, na którą się cze­ka? Prze­cież kochałam i kocham, nadal.