... część ko­biet mu­si pochodzić od Diany, bo­gini łowów... te uwiel­biają je­lenie... i może dla­tego tak chętnie


część ko­biet-mu­-pochodzić-od diany-bo­gini-łowów-te uwiel­biają-­lenie-i może-dla­tego-tak-chętnie-przyp­ra­wiają
irracjaczęść ko­bietmu­sipochodzićod dianybo­giniłowówte uwiel­biająje­leniei możedla­tegotakchętnieprzyp­ra­wiająrogiczęść ko­bietczęść ko­biet mu­simu­si pochodzićpochodzić od dianybo­gini łowówłowów te uwiel­biająte uwiel­biają je­lenieje­lenie i możei może dla­tegodla­tego taktak chętnieprzyp­ra­wiają rogiczęść ko­biet mu­siczęść ko­biet mu­si pochodzićmu­si pochodzić od dianybo­gini łowów te uwiel­biająłowów te uwiel­biają je­leniete uwiel­biają je­lenie i możeje­lenie i może dla­tegoi może dla­tego takdla­tego tak chętnieczęść ko­biet mu­si pochodzićczęść ko­biet mu­si pochodzić od dianybo­gini łowów te uwiel­biają je­leniełowów te uwiel­biają je­lenie i możete uwiel­biają je­lenie i może dla­tegoje­lenie i może dla­tego taki może dla­tego tak chętnieczęść ko­biet mu­si pochodzić od dianybo­gini łowów te uwiel­biają je­lenie i możełowów te uwiel­biają je­lenie i może dla­tegote uwiel­biają je­lenie i może dla­tego takje­lenie i może dla­tego tak chętnie

Nie może być dla ko­biet większej udręki niż mężczyz­na, który jest tak dob­ry, tak wier­ny, tak kochający, tak niepow­tarzal­ny i który nie ocze­kuje żad­nych przyrzeczeń.Człowiek lu­bi wspo­minać cza­sy gdy był naj­bo­gat­szy emoc­jo­nal­nie. To dla­tego wielu tak chętnie wra­ca myśla­mi w la­ta dzieciństwa.W mężczyźnie po­doba mi się to jak bar­dzo uwiel­biają spra­wiać nam przy­jem­ność i pat­rzeć jak ek­splo­duje­my na ty­siące kawałków.Więc chce Pan wie­dzieć jak to jest być mną? Po­wiem Pa­nu. Uwiel­biam to, szczerze uwiel­biam być sobą. A wie Pan cze­mu? Tyl­ko dla­tego, że nie znam żad­nej alternatywy...Miał ''szczęście'' do ko­biet i dla­tego zos­tał kawalerem.Marze­nia... Co to ta­kiego jest? Marze­nia to coś pięknego. To wytwór naszej wyob­raźni Marze­nia poz­wa­lają nam prze­nieśc się Tak gdzie fi­zycznie nie możemy Marze­nia spra­wiają że czujemy Ciepło w naszych sercach Świat bez marzeń byłby niczym Byłby zwykłym two­rem, poz­ba­wionym magiczności Marzyc może każdy... Może za­tapiac się w niez­na­ne otchłanie Swo­je smut­ki może to­pic w myślach Marze­nia poz­wa­lają przet­rwac coś... Ubar­wiają nasze życie.... Marze­nia sen­sem i cu­dem życia!