Częściej w życiu można zna­leźć praw­dziwą biedę wśród przy­jaciół, niż praw­dzi­wego przy­jaciela w biedzie.


częściej-w życiu-można-zna­źć-praw­dziwą-biedę-wśród-przy­jaciół-ż-praw­dzi­wego-przy­jaciela-w biedzie
aforystokrataczęściejw życiumożnazna­leźćpraw­dziwąbiedęwśródprzy­jaciółniżpraw­dzi­wegoprzy­jacielaw biedzieczęściej w życiuw życiu możnamożna zna­leźćzna­leźć praw­dziwąpraw­dziwą biedębiedę wśródwśród przy­jaciółniż praw­dzi­wegopraw­dzi­wego przy­jacielaprzy­jaciela w biedzieczęściej w życiu możnaw życiu można zna­leźćmożna zna­leźć praw­dziwązna­leźć praw­dziwą biedępraw­dziwą biedę wśródbiedę wśród przy­jaciółniż praw­dzi­wego przy­jacielapraw­dzi­wego przy­jaciela w biedzieczęściej w życiu można zna­leźćw życiu można zna­leźć praw­dziwąmożna zna­leźć praw­dziwą biedęzna­leźć praw­dziwą biedę wśródpraw­dziwą biedę wśród przy­jaciółniż praw­dzi­wego przy­jaciela w biedzieczęściej w życiu można zna­leźć praw­dziwąw życiu można zna­leźć praw­dziwą biedęmożna zna­leźć praw­dziwą biedę wśródzna­leźć praw­dziwą biedę wśród przy­jaciół

Praw­dzi­wego przy­jaciela mogę zna­leźć je­dynie w moim chłopa­ku, bo gdzie wy mo­je ''kocha­ne'' przy­jaciółeczki jesteście...?  -AnDree
praw­dzi­wego-przy­jaciela-mogę-zna­źć-­dynie-w moim-chłopa­ku-bo gdzie-wy mo­-''kocha­ne''-przy­jaciółeczki-jesteście 
Praw­dzi­wego przy­jaciela można poz­nać przypadkiem  -AnDree
praw­dzi­wego-przy­jaciela-można-poz­nać-przypadkiem 
Praw­dzi­wych przy­jaciół poz­na­jemy w biedzie. -Ezop
praw­dzi­wych-przy­jaciół-poz­na­jemy-w biedzie
Po­wie­dział mi - rzekł Mie­szek - przysłowie niedźwiedzie: Że praw­dzi­wych przy­jaciół poz­na­jemy w biedzie. -Adam Mickiewicz
po­wie­dział-mi - rzekł-mie­szek- przysłowie-niedźwiedzie-Że-praw­dzi­wych-przy­jaciół-poz­na­jemy-w biedzie
Praw­dziwą ra­dość można tu so­bie przy­goto­wać, ale uzys­kać ją można do­piero w przyszłym życiu. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
praw­dziwą-ra­dość-można- so­bie-przy­goto­wać-ale-uzys­kać-ją można-do­piero-w przyszłym-życiu