Często jest tak, że za­wodzi­my się na tych oso­bach w których pokłada­liśmy naj­większe nadzieje..


często-jest tak-że za­wodzi­my ę-na tych-oso­bach-w których-pokłada­liśmy-naj­większe-nadzieje
bluecaffeczęstojest także za­wodzi­my sięna tychoso­bachw którychpokłada­liśmynaj­większenadziejeczęsto jest także za­wodzi­my się na tychna tych oso­bachoso­bach w którychw których pokłada­liśmypokłada­liśmy naj­większenaj­większe nadziejeże za­wodzi­my się na tych oso­bachna tych oso­bach w którychoso­bach w których pokłada­liśmyw których pokłada­liśmy naj­większepokłada­liśmy naj­większe nadziejeże za­wodzi­my się na tych oso­bach w którychna tych oso­bach w których pokłada­liśmyoso­bach w których pokłada­liśmy naj­większew których pokłada­liśmy naj­większe nadziejeże za­wodzi­my się na tych oso­bach w których pokłada­liśmyna tych oso­bach w których pokłada­liśmy naj­większeoso­bach w których pokłada­liśmy naj­większe nadzieje

Często tak by­wa, że za­kochu­jemy się w niewłaści­wych oso­bach: to dla­tego Amor no­si łuk i strzały, a nie zes­taw testów psychologicznych. -Michael Gruber
często-tak-by­wa-że za­kochu­jemy ę-w niewłaś­wych-oso­bach-to dla­tego-amor-no­-łuk-i strzały-a nie zes­taw-testów
Bach nie po­tokiem, lecz morzem zwać się powinien! Bach sol­lte nicht Bach, son­dern Meer heis­sen. (niem.)  -Ludwig van Beethoven
bach-nie po­tokiem-lecz-morzem-zwać ę-powinien-bach-sol­lte-nicht-bach-­dern-meer-heis­sen-niem 
Naj­więcej jest tych chorób, których się naj­bar­dziej obawiamy. -Aleksander Kumor
naj­więcej-jest tych-chorób-których ę-naj­bar­dziej-obawiamy
to-nie bóg-jest nadzieją-człowieka-lecz-człowiek-jest nadzieją-bo­ga-w nim-pokłada­my-swo­-nadzieje-~pa­weł-rychlica