Często myślałem wówczas, że gdyby zmuszono mnie do życia w pniu uschniętego drzewa, gdzie jedynym moim zajęciem byłoby oglądanie barwy nieba ponad moją głową, z czasem przyzwyczaiłbym się i do tego. Czekałbym na przelot ptaków lub zderzanie się chmur, tak jak tutaj czekałem na dziwaczne krawaty mojego obrońcy lub jak dawniej, w tamtym świecie, cierpliwie wyczekiwałem soboty, by obejmować ciało Marii.


często-myśłem-wówczas-że-gdyby-zmuszono-mnie-do-życia-w-pniu-uschniętego-drzewa-gdzie-jedynym-moim-zajęciem-byłoby-oglądanie-barwy-nieba
albert camusczęstomyślałemwówczasżegdybyzmuszonomniedożyciapniuuschniętegodrzewagdziejedynymmoimzajęciembyłobyoglądaniebarwyniebaponadmojągłowączasemprzyzwyczaiłbymsiętegoczekałbymnaprzelotptakówlubzderzaniechmurtakjaktutajczekałemdziwacznekrawatymojegoobrońcydawniejtamtymświeciecierpliwiewyczekiwałemsobotybyobejmowaćciałomariiczęsto myślałemmyślałem wówczasże gdybygdyby zmuszonozmuszono mniemnie dodo życiażycia ww pniupniu uschniętegouschniętego drzewagdzie jedynymjedynym moimmoim zajęciemzajęciem byłobybyłoby oglądanieoglądanie barwybarwy niebanieba ponadponad mojąmoją głowąz czasemczasem przyzwyczaiłbymprzyzwyczaiłbym sięi dodo tegoczekałbym nana przelotprzelot ptakówptaków lublub zderzaniezderzanie sięsię chmurtak jakjak tutajtutaj czekałemczekałem nana dziwacznedziwaczne krawatykrawaty mojegomojego obrońcyobrońcy lublub jakjak dawniejw tamtymtamtym świeciecierpliwie wyczekiwałemwyczekiwałem sobotyby obejmowaćobejmować ciałociało mariiczęsto myślałem wówczasże gdyby zmuszonogdyby zmuszono mniezmuszono mnie domnie do życiado życia wżycia w pniuw pniu uschniętegopniu uschniętego drzewagdzie jedynym moimjedynym moim zajęciemmoim zajęciem byłobyzajęciem byłoby oglądaniebyłoby oglądanie barwyoglądanie barwy niebabarwy nieba ponadnieba ponad mojąponad moją głowąz czasem przyzwyczaiłbymczasem przyzwyczaiłbym sięprzyzwyczaiłbym się isię i doi do tegoczekałbym na przelotna przelot ptakówprzelot ptaków lubptaków lub zderzanielub zderzanie sięzderzanie się chmurtak jak tutajjak tutaj czekałemtutaj czekałem naczekałem na dziwacznena dziwaczne krawatydziwaczne krawaty mojegokrawaty mojego obrońcymojego obrońcy lubobrońcy lub jaklub jak dawniejw tamtym świeciecierpliwie wyczekiwałem sobotyby obejmować ciałoobejmować ciało marii

Wszystko, co jest naprawdę wielkie, nie ma początku jak wszechświat. Nagle ukazuje się w całej pełni, jak gdyby istniało zawsze lub jak gdyby spadło z nieba.pieść mnie tak jak wiatr pieści drzewa kołysząc szeleszcząc szumiąc unieśmy się do nieba Dusza i ciało są jak małżeństwo. Muszą zestarzeć się jednocześnie. Inaczej dusza zamęczy ciało lub ciało dusze.Miliony ludzi ma płytką, ale dość komfortową egzystencję - nic nie podnieca ich bardziej niż oglądanie lub czytanie o zabijaniu, bez względu na to, czy jest to morderstwo, czy nieszczęśliwy wypadek w czasie wyścigu samochodowego. Czy nie jest to objawem tego, jak głęboko już się rozwinęła fascynacja śmiercią?Myśl polityczna tkwi w mózgu narodu. Program krąży w całym jego organizmie często nieświadomie, tak jak sok życiodajny krąży w drzewie, w jego korzeniach, pniu, konarach, gałęziach i liściach. Nie można narzucać programu bez zranienia narodu, tak jak nie można szczepić nowych latorośli bez okaleczenia drzewa. Program można odgadnąć, odczuć, wyłożyć, uzupełnić, sformułować - narzucić go niepodobna.Na samobójstwo jedynym lekarstwem jest dobroć. Ciężaru życia zbyt często nie może udźwignąć serce człowieka, które się czuje tak strasznie samotne na świecie.