Często spotyka mnie zarzut, że szukam czegom nie zgubił. Biedni wy jesteście, którzy w życiu szukacie tylko tego, coście już mieli i zgubili.


często-spotyka-mnie-zarzut-że-szukam-czegom-nie-zgubił-biedni-wy-jesteście-którzy-w-życiu-szukacie-tylko-tego-coście-już-mieli-i-zgubili
stanisław czosnowskiczęstospotykamniezarzutżeszukamczegomniezgubiłbiedniwyjesteściektórzyżyciuszukacietylkotegocościejużmielizgubiliczęsto spotykaspotyka mniemnie zarzutże szukamszukam czegomczegom nienie zgubiłbiedni wywy jesteściektórzy ww życiużyciu szukacieszukacie tylkotylko tegocoście jużjuż mielimieli ii zgubiliczęsto spotyka mniespotyka mnie zarzutże szukam czegomszukam czegom nieczegom nie zgubiłbiedni wy jesteściektórzy w życiuw życiu szukacieżyciu szukacie tylkoszukacie tylko tegocoście już mielijuż mieli imieli i zgubiliczęsto spotyka mnie zarzutże szukam czegom nieszukam czegom nie zgubiłktórzy w życiu szukaciew życiu szukacie tylkożyciu szukacie tylko tegocoście już mieli ijuż mieli i zgubiliże szukam czegom nie zgubiłktórzy w życiu szukacie tylkow życiu szukacie tylko tegocoście już mieli i zgubili

Ostatnia to rzecz, kiedy krytyk stawia autorowi zarzut niemoralności, co zwykle czyni, kiedy nie ma nic do powiedze o książce. Pisarz odważny zawsze na ten zarzut zasłuży, a tylko tchórz może się go obawiać.Biedni i niepozorni mają częstokroć swobodę w miłości, ponieważ nikt ich nie podejrzewa, ażeby byli zdolni kochać i mieli śmiałość potrzebną do kochania.Mam takie uczucie, jakbyśmy w ogóle nie mieli nic do gadania we własnym życiu: jesteśmy po prosu modelami tego, czym być powinniśmy.Wy jesteście przyszłością świata! Wy jesteście nadzieją Kościoła! Wy jesteście moją nadzieją!Jakże byłoby to możliwe, żebyśmy zawsze tylko my mieli słuszność, a inni nigdy nie mieli racji?Niewielu ludzi zdobywa się na to, aby docenić drugiego człowieka - jego wysiłek, pracę, zalety charakteru, itp. Zamiast tego jest mnóstwo narzekania, obgadywania, itp. Dla mnie ważny jest drugi człowiek. Bardzo lubię ludzi - przebywać z nimi, pracować, spędzać wolny czas. Ludzie, których spotyka w życiu wiele wnoszą do mojego życia; wiele się od nich uczę.