Często szu­ka się sen­su życia przy po­mocy bez­sensow­nych metod.


często-szu­ka ę-sen­su-życia-przy-po­mocy-bez­sensow­nych-metod
karol kordczęstoszu­ka sięsen­sużyciaprzypo­mocybez­sensow­nychmetodczęsto szu­ka sięszu­ka się sen­susen­su życiażycia przyprzy po­mocypo­mocy bez­sensow­nychbez­sensow­nych metodczęsto szu­ka się sen­suszu­ka się sen­su życiasen­su życia przyżycia przy po­mocyprzy po­mocy bez­sensow­nychpo­mocy bez­sensow­nych metodczęsto szu­ka się sen­su życiaszu­ka się sen­su życia przysen­su życia przy po­mocyżycia przy po­mocy bez­sensow­nychprzy po­mocy bez­sensow­nych metodczęsto szu­ka się sen­su życia przyszu­ka się sen­su życia przy po­mocysen­su życia przy po­mocy bez­sensow­nychżycia przy po­mocy bez­sensow­nych metod

Często szuka się sensu życia przy pomocy bezsensownych metod.Często szuka się sensu życia przy pomocy bezsensownych metodUpór bez­sensow­ny na­biera sen­su, gdy jest trwały.Jeśli mówienie o Bo­gu wy­daje się bez­sensow­ne, to równie bez­sensow­ne jest mówienie o miłości. A jed­nak każdy jej poszu­kuje i pragnie.Ko­bieto! szu­kasz sen­su życia? Po­myśl, że są kra­je w których ko­biety nie mają nic do po­wie­dze­nia. Za od­kry­cie ręki mogą zos­tać zlin­czo­wane lub oka­leczo­ne przez zwy­rod­niałych mężczyzn. Nie mają pra­wa do wy­boru swo­jego szczęścia w sze­rokim te­go słowa znacze­niu. Nie szu­kaj sen­su życia, znajdź je w so­bie i w tym co robisz.Sko­ro przy­jaźń dam­sko-męska oka­zuje się być ta­ka dob­ra, bez zaz­drości, bez niepot­rzeb­nych zgrzytów, pełna wy­rozu­miałości, rozmów na każdy te­mat.. To czy war­to to psuć i szu­kać na siłę gdzieś w tym miłości? Wychodzę z założenia, że w ogóle przy­jaźń jest lep­sza od miłości.