Często szu­ka się sen­su życia przy po­mocy bez­sensow­nych metod.


często-szu­ka ę-sen­su-życia-przy-po­mocy-bez­sensow­nych-metod
karol kordczęstoszu­ka sięsen­sużyciaprzypo­mocybez­sensow­nychmetodczęsto szu­ka sięszu­ka się sen­susen­su życiażycia przyprzy po­mocypo­mocy bez­sensow­nychbez­sensow­nych metodczęsto szu­ka się sen­suszu­ka się sen­su życiasen­su życia przyżycia przy po­mocyprzy po­mocy bez­sensow­nychpo­mocy bez­sensow­nych metodczęsto szu­ka się sen­su życiaszu­ka się sen­su życia przysen­su życia przy po­mocyżycia przy po­mocy bez­sensow­nychprzy po­mocy bez­sensow­nych metodczęsto szu­ka się sen­su życia przyszu­ka się sen­su życia przy po­mocysen­su życia przy po­mocy bez­sensow­nychżycia przy po­mocy bez­sensow­nych metod

Często szuka się sensu życia przy pomocy bezsensownych metod. -Aldous Huxley
często-szuka-ę-sensu-życia-przy-pomocy-bezsensownych-metod
Często szuka się sensu życia przy pomocy bezsensownych metod -Aldous Huxley
często-szuka-ę-sensu-życia-przy-pomocy-bezsensownych-metod
Upór bez­sensow­ny na­biera sen­su, gdy jest trwały. -Stefan Kisielewski
upór-bez­sensow­ny-na­biera-sen­su-gdy-jest trwały
Jeśli mówienie o Bo­gu wy­daje się bez­sensow­ne, to równie bez­sensow­ne jest mówienie o miłości. A jed­nak każdy jej poszu­kuje i pragnie. -braciszek0
jeśli-mówienie-o bo­gu-wy­daje ę-bez­sensow­ne-to równie-bez­sensow­ne-jest mówienie-o miłoś-a-jed­nak-każdy-jej-poszu­kuje