Często tak by­wa, że za­kochu­jemy się w niewłaści­wych oso­bach: to dla­tego Amor no­si łuk i strzały, a nie zes­taw testów psychologicznych.


często-tak-by­wa-że za­kochu­jemy ę-w niewłaś­wych-oso­bach-to dla­tego-amor-no­-łuk-i strzały-a nie zes­taw-testów
michael gruberczęstotakby­waże za­kochu­jemy sięw niewłaści­wychoso­bachto dla­tegoamorno­siłuki strzałya nie zes­tawtestówpsychologicznychczęsto taktak by­waże za­kochu­jemy się w niewłaści­wychw niewłaści­wych oso­bachto dla­tego amorno­si łukłuk i strzałya nie zes­taw testówtestów psychologicznychczęsto tak by­waże za­kochu­jemy się w niewłaści­wych oso­bachto dla­tego amor no­siamor no­si łukno­si łuk i strzałya nie zes­taw testów psychologicznychto dla­tego amor no­si łukamor no­si łuk i strzałyto dla­tego amor no­si łuk i strzały

Sza­cunek? Nie cier­pię te­go słowa. Pew­nie dla­tego że na tym świecie trze­ba sza­nować niewłaści­wych ludzi z niewłaści­wych powodów.Często jest tak, że za­wodzi­my się na tych oso­bach w których pokłada­liśmy naj­większe nadzieje..Człowiek jest ko­walem włas­ne­go szczęścia. Pew­no dla­tego tak często znaj­du­jemy się między młotem a kowadłem.Pier­wsza w mo­jej głowie myśl po prze­budze­niu to Ona. W ser­cu mym te­raz śpi słodko i śni o mnie w kołdrę moc­no wtulona. W końcu ją spot­kałem, jest cu­dow­na, piękna i bys­tra... dziew­czy­na dla mnie wymarzona. Tak bar­dzo się w niej zakochałem, że na myśl o niej for­mu­je mi się zes­taw tych trzech słów piękny : Mo­ja przyszła żona. * Dla Joasi * Bach nie po­tokiem, lecz morzem zwać się powinien! Bach sol­lte nicht Bach, son­dern Meer heis­sen. (niem.) Nie sta­jemy się sa­mot­ni dla­tego, że miłość od nas odeszła, lecz dla­tego, że od­rzu­ciliśmy przy­jaciół, gdy ona przyszła...