Często trze­ba być w życiu bar­dzo bo­gatym, aby człowieka było w nim na wiele rzeczy nie stać.


często-trze­ba-być-w życiu-bar­dzo-bo­gatym-aby człowieka-było-w nim-na wiele-rzeczy-nie stać
aforystokrataczęstotrze­babyćw życiubar­dzobo­gatymaby człowiekabyłow nimna wielerzeczynie staćczęsto trze­batrze­ba byćbyć w życiuw życiu bar­dzobar­dzo bo­gatymaby człowieka byłobyło w nimw nim na wielena wiele rzeczyrzeczy nie staćczęsto trze­ba byćtrze­ba być w życiubyć w życiu bar­dzow życiu bar­dzo bo­gatymaby człowieka było w nimbyło w nim na wielew nim na wiele rzeczyna wiele rzeczy nie staćczęsto trze­ba być w życiutrze­ba być w życiu bar­dzobyć w życiu bar­dzo bo­gatymaby człowieka było w nim na wielebyło w nim na wiele rzeczyw nim na wiele rzeczy nie staćczęsto trze­ba być w życiu bar­dzotrze­ba być w życiu bar­dzo bo­gatymaby człowieka było w nim na wiele rzeczybyło w nim na wiele rzeczy nie stać

Aby nie być bar­dzo nie­szczęśli­wym, naj­le­piej jest nie żądać, aby się było bar­dzo szczęśliwym. -Arthur Schopenhauer
aby-nie być-bar­dzo-nie­szczęśli­wym-naj­­piej-jest nie żądać-aby ę-było-bar­dzo-szczęśliwym
Bar­dzo cicho prze­mawia Bóg w naszej pier­si, bar­dzo cicho, bar­dzo wy­raźnie wska­zuje, cze­go trze­ba szu­kać, a cze­go unikać. -Johann Wolfgang Goethe
bar­dzo-cicho-prze­mawia-bóg-w naszej-pier­-bar­dzo-cicho-bar­dzo-wy­raźnie-wska­zuje-cze­go-trze­ba-szu­kać-a cze­go-unikać
Trze­ba być sa­mot­ni­kiem, aby czuć włas­ne ser­ce i aby kochać; ale trze­ba być światow­cem, aby mieć po­wodze­nie w miłości. -Stendhal (Henri Beyle)
trze­ba-być-­­­kiem-aby czuć-włas­ne-ser­-i aby kochać-ale-trze­ba-być-światow­cem-aby mieć-po­wodze­nie-w miłoś