Często trze­ba być w życiu bar­dzo bo­gatym, aby człowieka było w nim na wiele rzeczy nie stać.


często-trze­ba-być-w życiu-bar­dzo-bo­gatym-aby człowieka-było-w nim-na wiele-rzeczy-nie stać
aforystokrataczęstotrze­babyćw życiubar­dzobo­gatymaby człowiekabyłow nimna wielerzeczynie staćczęsto trze­batrze­ba byćbyć w życiuw życiu bar­dzobar­dzo bo­gatymaby człowieka byłobyło w nimw nim na wielena wiele rzeczyrzeczy nie staćczęsto trze­ba byćtrze­ba być w życiubyć w życiu bar­dzow życiu bar­dzo bo­gatymaby człowieka było w nimbyło w nim na wielew nim na wiele rzeczyna wiele rzeczy nie staćczęsto trze­ba być w życiutrze­ba być w życiu bar­dzobyć w życiu bar­dzo bo­gatymaby człowieka było w nim na wielebyło w nim na wiele rzeczyw nim na wiele rzeczy nie staćczęsto trze­ba być w życiu bar­dzotrze­ba być w życiu bar­dzo bo­gatymaby człowieka było w nim na wiele rzeczybyło w nim na wiele rzeczy nie stać

Aby być szczęśli­wym z mężczyzną, trze­ba go bar­dzo dob­rze zro­zumieć i trochę kochać. Aby być szczęśli­wym z ko­bietą, trze­ba ją bar­dzo kochać i w ogóle nie próbo­wać zrozumieć.Aby nie być bar­dzo nie­szczęśli­wym, naj­le­piej jest nie żądać, aby się było bar­dzo szczęśliwym.W życiu każde­go człowieka is­tnieje pun­kt zwrot­ny. Jest to ta chwi­la, kiedy człowiek mu­si sam siebie zaak­cepto­wać. Już nie chodzi o to ja­kim ma się stać. Chodzi o to ja­ki jest i ja­kim po­zos­ta­nie. Bar­dzo niewielu ludzi dos­trze­ga ten mo­ment i wy­ciąga z niego konsekwencje.W całym życiu no­cy wiele W każdej no­cy wiele żyć Noc to po­ra kiedy można Sobą tak nap­rawdę być. Każdej no­cy, na ulicach, Porzu­cone leżą maski Od­bi­jając iluzyjnie Dzi­siej­sze­go świata blaski. Ten, kto mówi: Bar­dzo cicho prze­mawia Bóg w naszej pier­si, bar­dzo cicho, bar­dzo wy­raźnie wska­zuje, cze­go trze­ba szu­kać, a cze­go unikać.Trze­ba być sa­mot­ni­kiem, aby czuć włas­ne ser­ce i aby kochać; ale trze­ba być światow­cem, aby mieć po­wodze­nie w miłości.