Często uważałem, że ludzie małoduszni są najbardziej aroganccy i pyszni, podobnie jak wielkoduszni są najbardziej skromni i pokorni.


często-uważałem-że-ludzie-łoduszni-są-najbardziej-aroganccy-i-pyszni-podobnie-jak-wielkoduszni-są-najbardziej-skromni-i-pokorni
kartezjuszczęstouważałemżeludziemałoduszninajbardziejaroganccypysznipodobniejakwielkoduszniskromnipokorniczęsto uważałemże ludzieludzie małodusznimałoduszni sąsą najbardziejnajbardziej aroganccyaroganccy ii pysznipodobnie jakjak wielkoduszniwielkoduszni sąsą najbardziejnajbardziej skromniskromni ii pokorniże ludzie małoduszniludzie małoduszni sąmałoduszni są najbardziejsą najbardziej aroganccynajbardziej aroganccy iaroganccy i pysznipodobnie jak wielkodusznijak wielkoduszni sąwielkoduszni są najbardziejsą najbardziej skromninajbardziej skromni iskromni i pokorniże ludzie małoduszni sąludzie małoduszni są najbardziejmałoduszni są najbardziej aroganccysą najbardziej aroganccy inajbardziej aroganccy i pysznipodobnie jak wielkoduszni sąjak wielkoduszni są najbardziejwielkoduszni są najbardziej skromnisą najbardziej skromni inajbardziej skromni i pokorniże ludzie małoduszni są najbardziejludzie małoduszni są najbardziej aroganccymałoduszni są najbardziej aroganccy isą najbardziej aroganccy i pysznipodobnie jak wielkoduszni są najbardziejjak wielkoduszni są najbardziej skromniwielkoduszni są najbardziej skromni isą najbardziej skromni i pokorni

Często uważałem, że ludzie małoduszni są naj­bar­dziej aro­gan­ccy i pyszni, po­dob­nie jak wiel­ko­duszni są naj­bar­dziej skrom­ni i pokorni.Życie pisze najbardziej oryginalne, najbardziej komiczne a jednocześnie najbardziej dramatyczne scenariusze.Życie pisze najbardziej oryginalne, najbardziej komiczne, a jednocześnie najbardziej dramatyczne scenariusze.Jakże często ludzie najbardziej do siebie podobni stają się zaciekłymi nieprzyjaciółmi!Wstydliwość – to najbardziej charakterystyczna i najbardziej ludzka z ludzkich cech.Wstydliwość - to najbardziej charakterystyczna i najbardziej ludzka z ludzkich cech.