Często w oczach świata jes­teśmy kry­mina­lis­ta­mi nie tyl­ko z po­wodu po­pełnionych zbrod­ni, ale również dla­tego, że wiemy, ja­kie zbrod­nie popełniono.


często-w oczach-świata-jes­teśmy-kry­mina­lis­­mi-nie tyl­ko-z po­wodu-po­pełnionych-zbrod­-ale-również-dla­tego-że wiemy-ja­kie
aleksander dumasczęstow oczachświatajes­teśmykry­mina­lis­ta­minie tyl­koz po­wodupo­pełnionychzbrod­nialerównieżdla­tegoże wiemyja­kiezbrod­niepopełnionoczęsto w oczachw oczach świataświata jes­teśmyjes­teśmy kry­mina­lis­ta­mikry­mina­lis­ta­mi nie tyl­konie tyl­ko z po­woduz po­wodu po­pełnionychpo­pełnionych zbrod­niale równieżrównież dla­tegoja­kie zbrod­niezbrod­nie popełnionoczęsto w oczach świataw oczach świata jes­teśmyświata jes­teśmy kry­mina­lis­ta­mijes­teśmy kry­mina­lis­ta­mi nie tyl­kokry­mina­lis­ta­mi nie tyl­ko z po­wodunie tyl­ko z po­wodu po­pełnionychz po­wodu po­pełnionych zbrod­niale również dla­tegoja­kie zbrod­nie popełniono

By­wają wiel­kie zbrod­nie na świecie, ale chy­ba naj­większą jest za­bić miłość. -Bolesław Prus
by­wają-wiel­kie-zbrod­nie-na świecie-ale-chy­ba-naj­większą-jest za­bić-miłość
Tam, gdzie pros­ty błąd liczy się za zbrod­nię, tam zbrod­nie są je­dynie błędami. -Michel Eyquem de Montaigne
tam-gdzie-pros­ty-błąd-liczy ę-za zbrod­ę-tam-zbrod­nie-są ­dynie-błędami
Jes­teśmy śmier­telni nie dla­tego, że um­rze­my, ale dla­tego, że roz­poczęliśmy żyć. -Jerzy Leszczyński
jes­teśmy-śmier­telni-nie dla­tego-że um­rze­my-ale-dla­tego-że roz­poczęliśmy-żyć
Ja­kieś zbrod­nie zaw­sze pop­rzedzają wiel­kie zbrodnie. -Jean Baptiste Racine
ja­kieś-zbrod­nie-zaw­sze-pop­rzedzają-wiel­kie-zbrodnie