Człek na jedno oko ślepy, więcej widzi niż ci, którzy patrzą dwoma, bo oni widzą dwoma jedno oko u niego, a on u nich jednym dwa.


człek-na-jedno-oko-ślepy-więcej-widzi-ż-którzy-patrzą-dwoma-bo-oni-widzą-dwoma-jedno-oko-u-niego-a-on-u-nich-jednym-dwa
alojzy Żółkowskiczłeknajednookoślepywięcejwidziniżktórzypatrządwomabooniwidządwomaniegoonnichjednymdwaczłek nana jednojedno okooko ślepywięcej widziwidzi niżktórzy patrząpatrzą dwomabo onioni widząwidzą dwomadwoma jednojedno okooko uu niegoon uu nichnich jednymjednym dwaczłek na jednona jedno okojedno oko ślepywięcej widzi niżwidzi niż ciktórzy patrzą dwomabo oni widząoni widzą dwomawidzą dwoma jednodwoma jedno okojedno oko uoko u niegoa on uon u nichu nich jednymnich jednym dwaczłek na jedno okona jedno oko ślepywięcej widzi niż cibo oni widzą dwomaoni widzą dwoma jednowidzą dwoma jedno okodwoma jedno oko ujedno oko u niegoa on u nichon u nich jednymu nich jednym dwaczłek na jedno oko ślepybo oni widzą dwoma jednooni widzą dwoma jedno okowidzą dwoma jedno oko udwoma jedno oko u niegoa on u nich jednymon u nich jednym dwa

Gdyby oddawać oko za oko świat by dawno oślepł. Miłością więcej się zwojuje niż nienawiścią.Połączyć dwa życia to nie znaczy zdławić jedno z nich.Oko w oko- szept Gest- byłem, jes­tem, będę Dogłębność uczuć Krys­ty­na Sz. 17.09.2015r.Oko widzi tylko to, co umysł gotowy jest przyjąć.Jedno Bywa tak, że serce widzi cos, czego oko nie dostrzega.