Człowie­czeństwo jest to su­ma naszych de­fektów, man­ka­mentów, naszej niedos­ko­nałości, jest tym czym chce­my być, a nie pot­ra­fimy, nie możemy, nie umiemy, to jest po pros­tu dziura między ideałami a realizacją.


człowie­czeństwo-jest to su­-naszych-de­fektów-man­ka­mentów-naszej-niedos­ko­nałoś-jest tym-czym-chce­my-być-a nie pot­ra­fimy
stanisław lemczłowie­czeństwojest to su­manaszychde­fektówman­ka­mentównaszejniedos­ko­nałościjest tymczymchce­mybyća nie pot­ra­fimynie możemynie umiemyto jest po pros­tudziuramiędzyideałamia realizacjączłowie­czeństwo jest to su­majest to su­ma naszychnaszych de­fektównaszej niedos­ko­nałościjest tym czymczym chce­mychce­my byćto jest po pros­tu dziuradziura międzymiędzy ideałamiideałami a realizacjączłowie­czeństwo jest to su­ma naszychjest to su­ma naszych de­fektówjest tym czym chce­myczym chce­my byćto jest po pros­tu dziura międzydziura między ideałamimiędzy ideałami a realizacją

Sa­mot­ność pot­wier­dza człowie­czeństwo. Bo tyl­ko człowiek jest świado­my swo­jej samotności. -Octavio Paz
sa­­ność-pot­wier­dza-człowie­czeństwo-bo tyl­ko-człowiek-jest świado­my-swo­jej-samotnoś
Cza­sami człowiek tra­ci człowie­czeństwo i wte­dy nie wiado­mo kim jest. -Ryder
cza­sami-człowiek-tra­-człowie­czeństwo-i wte­dy-nie wiado­mo-kim-jest