Człowie­czeństwo jest to su­ma naszych de­fektów, man­ka­mentów, naszej niedos­ko­nałości, jest tym czym chce­my być, a nie pot­ra­fimy, nie możemy, nie umiemy, to jest po pros­tu dziura między ideałami a realizacją.


człowie­czeństwo-jest to su­-naszych-de­fektów-man­ka­mentów-naszej-niedos­ko­nałoś-jest tym-czym-chce­my-być-a nie pot­ra­fimy
stanisław lemczłowie­czeństwojest to su­manaszychde­fektówman­ka­mentównaszejniedos­ko­nałościjest tymczymchce­mybyća nie pot­ra­fimynie możemynie umiemyto jest po pros­tudziuramiędzyideałamia realizacjączłowie­czeństwo jest to su­majest to su­ma naszychnaszych de­fektównaszej niedos­ko­nałościjest tym czymczym chce­mychce­my byćto jest po pros­tu dziuradziura międzymiędzy ideałamiideałami a realizacjączłowie­czeństwo jest to su­ma naszychjest to su­ma naszych de­fektówjest tym czym chce­myczym chce­my byćto jest po pros­tu dziura międzydziura między ideałamimiędzy ideałami a realizacją

Według mnie można wy­tyczyć 4 eta­py znajomości: 1. Fas­cy­nac­ja drugą osobą, zauważanie je­dynie zalet. 2. Roz­cza­rowa­nie (jed­nak ta 'dos­ko­nała' oso­ba po­siada wa­dy.. większe bądź mniejsze). 3. Ko­niec zna­jomości, nie pot­ra­fimy zaak­cepto­wać tych niedos­ko­nałości u partnera/partnerki. ... Tyl­ko w nielicznych przy­pad­kach dochodzi do eta­pu 4, którym jest: ~ Przez­wy­ciężenie niedos­ko­nałości i dążenie do przeob­rażania wad w za­lety. ~ Mo­je poglądy blis­kie są poglądom Spi­nozy: podziw dla piękna oraz wiara w lo­giczną pros­totę porządku i har­mo­nii, które w naszej zni­komości możemy pojąć je­dynie w sposób bar­dzo niedos­ko­nały. Uważam, że mu­simy się po­godzić z tą niedos­ko­nałością naszej wie­dzy i poz­na­nia oraz trak­to­wać war­tości i pow­nności mo­ral­ne ja­ko prob­le­my czys­to ludzkie.Sa­mot­ność pot­wier­dza człowie­czeństwo. Bo tyl­ko człowiek jest świado­my swo­jej samotności.Miłość nie wybiera i przychodzi znienacka, jest częścią przeznaczenia to jest prawdą i basta! Nie możemy jej dostać lub zna­leć na siłę a gdy przyj­dzie wiesz, że ona jest tym o czym marzyłeś. Ja cze­kałem na Ciebie lat trzydzieści aż cztery. Czas po­kazał, że twa miłość jest praw­dzi­wa i szczera. Te­raz wiem, że nig­dy wcześniej nikt in­ny mnie nie kochał i że ja też nie kochałem, chcę być zaw­sze tyl­ko z Tobą. * Dla Joasi * Cza­sami człowiek tra­ci człowie­czeństwo i wte­dy nie wiado­mo kim jest.Oto światem zewnętrznym możemy kiero­wać dość swo­bod­nie, pod­da­je się on naszej wo­li i wielok­rotnie możemy go kształto­wać tak, jak to jest pot­rzeb­ne do nasze­go szczęścia. Na­tomiast kiero­wać własną psychi­ka jest właśnie bez porówna­nia trud­niej, a nieraz jest to wręcz niemożliwe.