Człowiek się nie zmienia, człowiek cza­sem - po pros­tu - da­je się tyl­ko poz­nać z in­nej strony.


człowiek ę-nie zmienia-człowiek-cza­sem- po pros­- da­ ę-tyl­ko-poz­nać-z in­nej-strony
władysław grzeszczykczłowiek sięnie zmieniaczłowiekcza­sem po pros­tu da­je siętyl­kopoz­naćz in­nejstronyczłowiek się nie zmieniaczłowiek cza­sem da­je się tyl­kotyl­ko poz­naćpoz­nać z in­nejz in­nej strony da­je się tyl­ko poz­naćtyl­ko poz­nać z in­nejpoz­nać z in­nej strony da­je się tyl­ko poz­nać z in­nejtyl­ko poz­nać z in­nej strony da­je się tyl­ko poz­nać z in­nej strony

Poz­nać na­turę człowieka, poz­nać ją głębo­ko, całko­wicie, zro­zumieć kim jest właści­wie człowiek - to wiel­ki ra­tunek dla współczes­ne­go świata.Przez pół no­cy nie zmrużyła oka, przekręcając się z bo­ku na bok, myślała o nim. Po­nieważ gdzieś tam on ro­bił to sa­mo myśląc o niej, można uz­nać, że spędzi­li tę noc ra­zem. in­spi­rowa­ne dzien­ni­kiem Lo­li, cza­sem war­to za­topić się w czyimś świecie by poz­nać le­piej swój-dziękuję Jak­bym była książką, którą ktoś ot­wiera na do­wol­nej stro­nie, cza­sem odkłada ją grzbietem do góry na godzinę czy na kil­ka dni, a cza­sem o niej po pros­tu zapomina.Cza­sem by­wa tak, iż boimy się naj­pros­tszych roz­wiązań gdyż ma­my bo­les­ne wyob­rażenie o po­rażce, a cza­sem wys­tar­czy tyl­ko po­wie­dzieć kil­ka słów. Jed­nakże łat­wiej jest uciekać do Nibylandii.Ty­le tyl­ko wart przy­jaciel w życiu, że się człowiek cza­sem z su­mieniem włas­nym głośno i jaw­nie rozmówi.Zaw­sze jed­nak roz­poznaję siły, które mają kształto­wać mo­je życie. Poz­wa­lam im działać. Cza­sem prze­walają się przez mo­je życie jak hu­ragan. Kiedy in­dziej wstrząsają tyl­ko grun­tem pod moimi sto­pami, tak że tkwią później na in­nej ziemi, a wte­dy ktoś lub coś zos­ta­je pochłonięty. Umac­niam swoją po­zycję w cza­sie trzęsienia ziemi. Kładę się i poz­wa­lam, by hu­ragan prze­leciał na­de mną. Nig­dy nie walczę.