Człowiek się nie zmienia, człowiek cza­sem - po pros­tu - da­je się tyl­ko poz­nać z in­nej strony.


człowiek ę-nie zmienia-człowiek-cza­sem- po pros­- da­ ę-tyl­ko-poz­nać-z in­nej-strony
władysław grzeszczykczłowiek sięnie zmieniaczłowiekcza­sem po pros­tu da­je siętyl­kopoz­naćz in­nejstronyczłowiek się nie zmieniaczłowiek cza­sem da­je się tyl­kotyl­ko poz­naćpoz­nać z in­nejz in­nej strony da­je się tyl­ko poz­naćtyl­ko poz­nać z in­nejpoz­nać z in­nej strony da­je się tyl­ko poz­nać z in­nejtyl­ko poz­nać z in­nej strony da­je się tyl­ko poz­nać z in­nej strony

Poz­nać na­turę człowieka, poz­nać ją głębo­ko, całko­wicie, zro­zumieć kim jest właści­wie człowiek - to wiel­ki ra­tunek dla współczes­ne­go świata. -Stefan Wyszyński
poz­nać-na­turę-człowieka-poz­nać-ją głębo­ko-całko­wicie-zro­zumieć-kim-jest właś­wie-człowiek- to wiel­ki-ra­tunek-dla
Jak­bym była książką, którą ktoś ot­wiera na do­wol­nej stro­nie, cza­sem odkłada ją grzbietem do góry na godzinę czy na kil­ka dni, a cza­sem o niej po pros­tu zapomina. -Andrzej Krzepkowski
jak­bym-była-książką-którą-ktoś-ot­wiera-na do­wol­nej-stro­nie-cza­sem-odkłada-ją grzbietem-do góry-na godzinę-czy-na kil­ka
Ty­le tyl­ko wart przy­jaciel w życiu, że się człowiek cza­sem z su­mieniem włas­nym głośno i jaw­nie rozmówi. -Wacław Berent
ty­-tyl­ko-wart-przy­jaciel-w życiu-że ę-człowiek-cza­sem-z su­mieniem-włas­nym-głośno-i jaw­nie-rozmówi