człowiek- który-pro­wadzi ę-zaz­drośą-jest człowiekiem-obu­mierającym-od wewnątrz-~pa­weł-rychlica 
rychcikczłowiek którypro­wadzi sięzaz­drościąjest człowiekiemobu­mierającymod wewnątrz~pa­wełrychlica  który pro­wadzi siępro­wadzi się zaz­drościązaz­drością jest człowiekiemjest człowiekiem obu­mierającym~pa­weł rychlica  który pro­wadzi się zaz­drościąpro­wadzi się zaz­drością jest człowiekiemzaz­drością jest człowiekiem obu­mierającym który pro­wadzi się zaz­drością jest człowiekiempro­wadzi się zaz­drością jest człowiekiem obu­mierającym który pro­wadzi się zaz­drością jest człowiekiem obu­mierającym

załama­nie-pro­wadzi-nas-do przeg­ra­nejdla-te­go-pod-żad­nym-po­zorem-nie wol­no ę-załamy­wać-~pa­weł-rychlica 
jes­tem-człowiekiem-który- w so­bie-za­sady-który-wie­rzy-w to w co  wie­rzyć-~pa­weł-rychlica 
Stu­diowa­nie ob­razów pro­wadzi do stu­diów nad człowiekiem, a stu­dia nad człowiekiem pro­wadzą do zasępienia nad sta­nem świata. -R » Anne Rice » Wampir Armand
stu­diowa­nie-ob­razów-pro­wadzi-do stu­diów-nad-człowiekiem-a stu­dia-nad-człowiekiem-pro­wadzą-do zasępienia-nad-sta­nem-świata
ludzkość-obu­marła-i po­łu-umiera-tyl­ko-na­tura-jest w sta­nie-przet­rwać-taką-apo­kalipsę~pa­weł-rychlica 
Żeby-być-człowiekiem-suk­­su-nie trze­ba-być-mi­lione­remczłowiekiem-suk­­su-jest ę-wte­dy-kiedy-wyczu­wamy-w głębi-ducha
Namalowana, zaz­drością poskreślana, upadła miłość. -ciemnojasno
namalowana-zaz­drośą-poskreślana-upadła-miłość