Człowiek łat­wo ule­ga złudze­niu, że to świat ob­ra­ca się wokół niego, ale wys­tar­czy spoj­rzeć w niebo, żeby zro­zumieć, że wca­le tak nie jest.


człowiek-łat­wo-ule­ga-złudze­niu-że to świat-ob­ra­ca ę-wokół-niego-ale-wys­tar­czy-spoj­rzeć-w niebo-żeby-zro­zumieć
jodi picoultczłowiekłat­woule­gazłudze­niuże to światob­ra­ca sięwokółniegoalewys­tar­czyspoj­rzećw niebożebyzro­zumiećże wca­letaknie jestczłowiek łat­wołat­wo ule­gaule­ga złudze­niuże to świat ob­ra­ca sięob­ra­ca się wokółwokół niegoale wys­tar­czywys­tar­czy spoj­rzećspoj­rzeć w niebożeby zro­zumiećże wca­le taktak nie jestczłowiek łat­wo ule­gałat­wo ule­ga złudze­niuże to świat ob­ra­ca się wokółob­ra­ca się wokół niegoale wys­tar­czy spoj­rzećwys­tar­czy spoj­rzeć w nieboże wca­le tak nie jestczłowiek łat­wo ule­ga złudze­niuże to świat ob­ra­ca się wokół niegoale wys­tar­czy spoj­rzeć w niebo

Wca­le nie jest łat­wo się śmiać. Płakać jest o wiele łat­wiej – wys­tar­czy jed­na cebula. -Cesare Marchi
wca­-nie jest łat­wo ę-śmiać-płakać jest o wiele-łat­wiej- wys­tar­czy-jed­na-cebula
Wys­tar­czy pleść ja­kieś głup­stwa, których nikt nie może zro­zumieć, a ludzie zro­bią wszys­tko, cze­go od nich zażądasz. -S » Jerome David Salinger » Buszujący w zbożu
wys­tar­czy-pleść-ja­kieś-głup­stwa-których-nikt-nie może-zro­zumieć-a ludzie-zro­bią-wszys­tko-cze­go-od nich-zażądasz
Jeśli spad­niesz na ko­goś, nie wys­tar­czy po­wie­dzieć, że nie chciałeś. W końcu ten ktoś też wca­le nie chciał, żebyś na niego spadał. -Alan Alexander Milne
jeśli-spad­niesz-na ko­goś-nie wys­tar­czy-po­wie­dzieć-że nie chciałeś-w końcu-ten-ktoś-też-wca­-nie chciał-żebyś-na niego