Człowiek bez cnoty, uroda bez serca, serce bez siły - za nic nie stoją.


człowiek-bez-cnoty-uroda-bez-serca-serce-bez-ły-za-nic-nie-stoją
jan Żabczycczłowiekbezcnotyurodasercasercesiłyzanicniestojączłowiek bezbez cnotyuroda bezbez sercaserce bezbez siłysiłyzaza nicnic nienie stojączłowiek bez cnotyuroda bez sercaserce bez siłybez siłyza nicza nic nienic nie stojąserce bez siłyza nic nieza nic nie stojąza nic nie stoją

Człowiek bez religii, choćby nawet nieuświadomionej nie może istnieć, podobnie jak bez serca.Żak bez księgi, żołnierz bez rynsztunku, rzemieślnik bez naczynia - nic nie wskórają.Kobieta powinna mieć naukę bez pedanterii, talent bez pretensji, cnotę bez dumy, szczęście bez świadków, wesołość bez wielbicieli.Bądź panem siebie, bez siły nie ma ani cnoty, ani szczęścia.Bądź tu i te­raz. Po pros­tu tu i po pros­tu te­raz. Bez ocze­kiwań i bez obaw, bez jut­ra i bez wczo­raj, bez ut­rzy­mywa­nia i bez od­pycha­nia. Z pełną przy­tom­nością – tu i teraz.