Człowiek bro­ni się przed strachem za po­mocą lęku.


człowiek-bro­ ę-przed-strachem-za po­mocą-lęku
zygmunt freudczłowiekbro­ni sięprzedstrachemza po­mocąlękuczłowiek bro­ni siębro­ni się przedprzed strachemstrachem za po­mocąza po­mocą lękuczłowiek bro­ni się przedbro­ni się przed strachemprzed strachem za po­mocąstrachem za po­mocą lękuczłowiek bro­ni się przed strachembro­ni się przed strachem za po­mocąprzed strachem za po­mocą lękuczłowiek bro­ni się przed strachem za po­mocąbro­ni się przed strachem za po­mocą lęku

Nie o to idzie, abyśmy umieli bro­nić siebie przed in­ny­mi, lecz by każdy z nas myślał, jak ma in­nych bro­nić przed sobą.Każdy Twój wy­rok przyjmę twardy, Przed mocą Twoją się ukorzę, Ale chroń mnie, Pa­nie, od po­gar­dy, Przed niena­wiścią strzeż mnie, Boże.Żyję da­lej w strachu przed strachem. Strach czai się w dzień, aby wys­koczyć w nocy.Nauka uwolniła człowieka od lęku przed bogami.Nauka uwol­niła człowieka od lęku przed bogami.z lęku przed światłem z ciem­ności do ciemności drzwi otwieramy