Człowiek do­piero wte­dy jest w pełni szczęśli­wy, gdy może służyć, a nie wte­dy, gdy mu­si władać. Władza im­po­nuje tyl­ko małym ludziom, którzy jej pragną, by nad­ro­bić w ten sposób swoją małość. Człowiek nap­rawdę wiel­ki, na­wet gdy włada, jest służebnikiem.


człowiek-do­piero-wte­dy-jest w peł-szczęśli­wy-gdy-może-służyć-a nie wte­dy-gdy-mu­-władać-władza im­po­nuje-tyl­ko-łym
stefan wyszyńskiczłowiekdo­pierowte­dyjest w pełniszczęśli­wygdymożesłużyća nie wte­dymu­siwładaćwładza im­po­nujetyl­komałymludziomktórzyjejpragnąby nad­ro­bićw tensposóbswojąmałośćczłowiek nap­rawdęwiel­kina­wetwładajest służebnikiemczłowiek do­pierodo­piero wte­dywte­dy jest w pełnijest w pełni szczęśli­wygdy możemoże służyćgdy mu­simu­si władaćwładza im­po­nuje tyl­kotyl­ko małymmałym ludziomktórzy jejjej pragnąby nad­ro­bić w tenw ten sposóbsposób swojąswoją małośćczłowiek nap­rawdę wiel­kina­wet gdygdy władaczłowiek do­piero wte­dydo­piero wte­dy jest w pełniwte­dy jest w pełni szczęśli­wygdy może służyćgdy mu­si władaćwładza im­po­nuje tyl­ko małymtyl­ko małym ludziomktórzy jej pragnąby nad­ro­bić w ten sposóbw ten sposób swojąsposób swoją małośćna­wet gdy włada

Człowiek może być w pełni sobą tyl­ko wte­dy, gdy jest w pełni pośród in­nych ludzi. -Milan Kundera
człowiek-może-być-w peł-sobą-tyl­ko-wte­dy-gdy-jest w peł-pośród-in­nych-ludzi
Mały człowiek rośnie, gdy zrozumie małość. Wielki człowiek maleje, gdy zapatrzy się w swoją wielkość. -Anonim
mały-człowiek-rośnie-gdy-zrozumie-łość-wielki-człowiek-maleje-gdy-zapatrzy-ę-w-swoją-wielkość
Człowiek jest niepow­tarzal­ny na­wet wte­dy, gdy się powtarza. -Aleksander Kumor
człowiek-jest niepow­tarzal­ny-na­wet-wte­dy-gdy ę-powtarza
Człowiek jest obec­ny tyl­ko wte­dy, gdy in­ni to zauważają. -Czesław Banach
człowiek-jest obec­ny-tyl­ko-wte­dy-gdy-in­-to zauważają