Człowiek do­rośle­je, kiedy rodzi się na nowo, 


człowiek-do­roś­-kiedy-rodzi ę-na nowo 
perfectdayczłowiekdo­rośle­jekiedyrodzi sięna nowo człowiek do­rośle­jekiedy rodzi się

Wy­bieram Cię Każde­go dnia na nowo I kocham na nowo Pragnę na nowo I uwie­rzyć na nowo Nie mogę,że udało mi się Po­siąść naj­większy skarb świata Inną gwiazdę z wielu ta­kich samych Ser­ce w cierniach Go­towe do wolności Ciebie człowiek rodzi się przez całe życia, a umiera, je­dynie wte­dy gdy za­pom­ni, że wciąż się rodzi Do­rośle­je się w blis­kości umiera­nia, nie śmierci.Biedny brylancik z człowieka, bo w sam płacz jest oprawny; kiedy się rodzi, to on płacze, a kiedy umiera, to za nim płaczą.Rodzi­ce ha­rują - dzieci ba­lują . Rodzi­ce narze­kają - dzieciaki ćpają. Rodzi­ce tłumaczą - dzieciaki płaczą . Rodzi­ce modlą się o cud - dzieci ko­nają u ich stup. A mo­rał z tej baj­ki ta­ki, że dziecię jest naj­ważniej­sze na świecie, nie bo­gac­twa chłam.Dobro rodzi się wtedy, kiedy ludzie zapominają o sobie.