Człowiek, ta gibka istota, poddająca się w społeczności myślom i wpływom cudzym, zarówno zdolny jest poznać własną naturę, kiedy mu ją ktoś ukaże, jak stracić jej poczucie, kiedy mu się ją ukrywa.


człowiek-gibka-istota-poddająca-ę-w-społecznoś-myślom-i-wpływom-cudzym-zarówno-zdolny-jest-poznać-własną-naturę-kiedy-mu-ją-ktoś-ukaże
montesquieuczłowiekgibkaistotapoddającasięspołecznościmyślomwpływomcudzymzarównozdolnyjestpoznaćwłasnąnaturękiedymuktośukażejakstracićjejpoczucieukrywata gibkagibka istotapoddająca sięw społecznościspołeczności myślommyślom ii wpływomwpływom cudzymzarówno zdolnyzdolny jestjest poznaćpoznać własnąwłasną naturękiedy mumu jąją ktośktoś ukażejak stracićstracić jejjej poczuciekiedy mumu sięją ukrywata gibka istotapoddająca się wsię w społecznościw społeczności myślomspołeczności myślom imyślom i wpływomi wpływom cudzymzarówno zdolny jestzdolny jest poznaćjest poznać własnąpoznać własną naturękiedy mu jąmu ją ktośją ktoś ukażejak stracić jejstracić jej poczuciekiedy mu sięmu się jąsię ją ukrywa

Włoszka wtedy dopiero wierzy, że się ją kocha, kiedy kochanek jest zdolny popełnić dla niej zbrodnię; Angielka, kiedy jest zdolny dla niej do szaleństwa; Francuzka, kiedy gotów popełnić głupstwo.Poznać naturę człowieka, poznać ją głęboko, całkowicie, zrozumieć kim jest właściwie człowiek - to wielki ratunek dla współczesnego świata.Jeśli ktoś postawi sobie zadanie zbadania wszystkich prawd, do których poznania rozum ludzki jest zdolny - a wydaje mi się, że to raz w życiu każdy musi uczynić, kto myśli poważnie nad tym, jak dojść do mądrości - ten zaiste za pomocą danych prawideł stwierdzi, że niczego nie można poznać pierwej od intelektu.Cisza bo­li. Kiedy cze­kasz nie możesz jej znieść. Kiedy prag­niesz jeszcze bar­dziej cię do­bija. Kiedy nie wiesz co ro­bić od­bi­ja się echem w two­jej głowie. Cisza jest niekiedy ta­ka niezręczna prawda? ...niegod­na śmierć jest tyl­ko wte­dy, kiedy się próbo­wało przeżyć cudzym kosztem Ktoś powiedział mi, że życie to młyńskie koło. Obraca się. Sztuka polega na tym, żeby zatykać nos, kiedy się jest pod wodą, i nie dostać zawrotu głowy, kiedy jest się na górze.