Człowiek jes­tem; nic co ludzkie, nie jest mi obce.


człowiek-jes­tem-nic-co ludzkie-nie jest mi obce
terencjuszczłowiekjes­temnicco ludzkienie jest mi obceczłowiek jes­temnic co ludzkie

Kanibal to też człowiek. Nic, co ludzkie, nie jest mu obce.Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce.Jestem człowiekiem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce.Homo sum, humani nihil a me alienum esse puto - jestem człowiekiem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce.Jes­tem od­da­ny mo­jej sztu­ce. Wierzę, że sztu­ka ja­ko całość za swój cel ma zjed­nocze­nie te­go, co ma­terial­ne i co ducho­we, te­go, co ludzkie i co ducho­we. I wierzę, że jest to praw­dzi­wy powód is­tnienia sztu­ki i te­go, co ro­bię. Czuję się szczęśli­wy, że jes­tem in­stru­men­tem, przez który przepływa muzyka.Ko­bietą jes­tem i nic co ko­biece nie jest mi ob­ce. Ja­ko ko­bieta zmienną jes­tem i w każdej chwi­li mogę się stać kim tyl­ko zechce.