Człowiek jest do te­go stop­nia egois­tyczny, że stojąc nad gro­bem przy­jaciela, pot­ra­fi płakać nad sobą z po­wodu je­go utraty.


człowiek-jest do te­go-stop­nia-egois­tyczny-że stojąc-nad-gro­bem-przy­jaciela-pot­ra­fi-płakać-nad-sobą-z po­wodu-­go-utraty
agnieszka lisakczłowiekjest do te­gostop­niaegois­tycznyże stojącnadgro­bemprzy­jacielapot­ra­fipłakaćsobąz po­woduje­goutratyczłowiek jest do te­gojest do te­go stop­niastop­nia egois­tycznyże stojąc nadnad gro­bemgro­bem przy­jacielapot­ra­fi płakaćpłakać nadnad sobąsobą z po­woduz po­wodu je­goje­go utratyczłowiek jest do te­go stop­niajest do te­go stop­nia egois­tycznyże stojąc nad gro­bemnad gro­bem przy­jacielapot­ra­fi płakać nadpłakać nad sobąnad sobą z po­wodusobą z po­wodu je­goz po­wodu je­go utratyczłowiek jest do te­go stop­nia egois­tycznyże stojąc nad gro­bem przy­jacielapot­ra­fi płakać nad sobąpłakać nad sobą z po­wodunad sobą z po­wodu je­gosobą z po­wodu je­go utratypot­ra­fi płakać nad sobą z po­wodupłakać nad sobą z po­wodu je­gonad sobą z po­wodu je­go utraty

Nam jed­na szarża - do nieba wzwyż, I je­den or­der - nad gro­bem krzyż.W jas­nym płomyku Tulą ciepłe wspomnienia Nad gro­bem- żywi K.A.Sz. 31.10.2015r.Nap­rze­ciw do­ciekań i złośli­wych do­powie­dzeń przed gro­bem marzeń, siedzę i palę znicze. Już nie krzyczę. Mil­cze­niem us­ta parzę. Już chy­ba nie wierzę... Siedzę. Za­palam znicze. Daw­no zwiędło życie. Zblakły ko­kar­dy wydarzeń. Trze­ba przyz­nać szczerze, że świeże są tylko ru­dawe znicze. Nap­rze­ciw ob­cych szeptów i tnących wykrzyczeń, nad gro­bem włas­ne­go śmie­chu siedzę i... ...gaszę znicze.Po­siadam szczególny ta­lent do roz­myśla­nia nad po­nurą stroną życia, wy­ciąga­nia z niej najgłębszej go­ryczy i sma­kowa­nia jej; zba­daw­szy ją tak do cna, wie­działem, jak naj­sku­teczniej znęcać się nad sobą.Nie ma lep­sze­go przy­jaciela nad kochankę nas kochającą.Cza­sem pot­ra­fię płakać oglądając film ro­man­tyczny, ale tyl­ko po alkoholu...