Człowiek jest do te­go stop­nia egois­tyczny, że stojąc nad gro­bem przy­jaciela, pot­ra­fi płakać nad sobą z po­wodu je­go utraty.


człowiek-jest do te­go-stop­nia-egois­tyczny-że stojąc-nad-gro­bem-przy­jaciela-pot­ra­fi-płakać-nad-sobą-z po­wodu-­go-utraty
agnieszka lisakczłowiekjest do te­gostop­niaegois­tycznyże stojącnadgro­bemprzy­jacielapot­ra­fipłakaćsobąz po­woduje­goutratyczłowiek jest do te­gojest do te­go stop­niastop­nia egois­tycznyże stojąc nadnad gro­bemgro­bem przy­jacielapot­ra­fi płakaćpłakać nadnad sobąsobą z po­woduz po­wodu je­goje­go utratyczłowiek jest do te­go stop­niajest do te­go stop­nia egois­tycznyże stojąc nad gro­bemnad gro­bem przy­jacielapot­ra­fi płakać nadpłakać nad sobąnad sobą z po­wodusobą z po­wodu je­goz po­wodu je­go utratyczłowiek jest do te­go stop­nia egois­tycznyże stojąc nad gro­bem przy­jacielapot­ra­fi płakać nad sobąpłakać nad sobą z po­wodunad sobą z po­wodu je­gosobą z po­wodu je­go utratypot­ra­fi płakać nad sobą z po­wodupłakać nad sobą z po­wodu je­gonad sobą z po­wodu je­go utraty

Nam jed­na szarża - do nieba wzwyż, I je­den or­der - nad gro­bem krzyż. -Krzysztof Kamil Baczyński
nam-jed­na-szarża- do nieba-wzwyż-i-­den-or­der- nad-gro­bem-krzyż
W jas­nym płomyku Tulą ciepłe wspomnienia Nad gro­bem- żywi K.A.Sz. 31.10.2015r. -Cris
w-jas­nym-płomyku-tulą-ciepłe-wspomnienia-nad-gro­bem-żywi-kasz-31102015r
Nie ma lep­sze­go przy­jaciela nad kochankę nas kochającą. -Bernardin de Sant Pierre
nie- lep­sze­go-przy­jaciela-nad-kochankę-nas-kochającą
Cza­sem pot­ra­fię płakać oglądając film ro­man­tyczny, ale tyl­ko po alkoholu... -daniello
cza­sem-pot­ra­fię-płakać-oglądając-film-ro­man­tyczny-ale-tyl­ko-po alkoholu