człowiek-jest is­totą-społecznąale-naszła-mnie-­ka-myśl-jak to jest żyć-as­połecznie-~pa­weł-rychlica-ps-ktoś-wie 
rychcikczłowiekjest is­totąspołecznąalenaszłamnieta­kamyśljak to jest żyćas­połecznie~pa­wełrychlicapsktoświe człowiek jest is­totąjest is­totą społecznąalespołecznąale naszłanaszła mniemnie ta­kata­ka myślmyśl jak to jest żyć~pa­weł rychlicarychlica psczłowiek jest is­totą społecznąalejest is­totą społecznąale naszłaspołecznąale naszła mnienaszła mnie ta­kamnie ta­ka myślta­ka myśl jak to jest żyć~pa­weł rychlica psczłowiek jest is­totą społecznąale naszłajest is­totą społecznąale naszła mniespołecznąale naszła mnie ta­kanaszła mnie ta­ka myślmnie ta­ka myśl jak to jest żyćczłowiek jest is­totą społecznąale naszła mniejest is­totą społecznąale naszła mnie ta­kaspołecznąale naszła mnie ta­ka myślnaszła mnie ta­ka myśl jak to jest żyć

''Nie za­leżnie jak moc­no nab­rudzisz wiedz, że da się to pos­przątać. - wy­myśl sposób.'' ~Pa­weł Rychlica Człowiek nie może żyć jak zwierzęta tyl­ko w pos­ta­wie kon­kret­nej, ale też nie może żyć wyłącznie w pos­ta­wie abstrakcyjnej.