Człowiek jest na ogół więcej wyt­rzy­mały na niekorzys­tne wa­run­ki śro­dowis­ko­we niż zwierzęta, niem­niej zbyt­nie zagęszcze­nie może wpłynąć na je­go zdro­wie psychiczne i fizyczne.


człowiek-jest na ogół-więcej-wyt­rzy­ły-na niekorzys­tne-wa­run­ki-śro­dowis­ko­we-ż-zwierzę-niem­niej-zbyt­nie-zagęszcze­nie
antoni kępińskiczłowiekjest na ogółwięcejwyt­rzy­małyna niekorzys­tnewa­run­kiśro­dowis­ko­weniżzwierzętaniem­niejzbyt­niezagęszcze­niemożewpłynąćna je­gozdro­wiepsychicznei fizyczneczłowiek jest na ogółjest na ogół więcejwięcej wyt­rzy­maływyt­rzy­mały na niekorzys­tnena niekorzys­tne wa­run­kiwa­run­ki śro­dowis­ko­weśro­dowis­ko­we niżniż zwierzętaniem­niej zbyt­niezbyt­nie zagęszcze­niezagęszcze­nie możemoże wpłynąćwpłynąć na je­gona je­go zdro­wiezdro­wie psychicznepsychiczne i fizyczneczłowiek jest na ogół więcejjest na ogół więcej wyt­rzy­maływięcej wyt­rzy­mały na niekorzys­tnewyt­rzy­mały na niekorzys­tne wa­run­kina niekorzys­tne wa­run­ki śro­dowis­ko­wewa­run­ki śro­dowis­ko­we niżśro­dowis­ko­we niż zwierzętaniem­niej zbyt­nie zagęszcze­niezbyt­nie zagęszcze­nie możezagęszcze­nie może wpłynąćmoże wpłynąć na je­gowpłynąć na je­go zdro­wiena je­go zdro­wie psychicznezdro­wie psychiczne i fizyczne

Człowiek jest w sta­nie wyt­rzy­mać wszystko. Pod wa­run­kiem że dos­tar­czy mu się od­po­wied­niego bodźca.Mil­cze­niem można często więcej po­wie­dzieć niż słowa­mi pod wa­run­kiem, że Pod­sta­wowym wie­rze­niem In­diani­na jest to, że po śmier­ci człowieka je­go duch jest gdzieś na Ziemi lub w niebie, dokład­nie nie wiemy gdzie, i wciąż żyje... Po­dob­nie jest z Wa­kan Tan­ka. Wie­rzy­my, że żyje wszędzie. Co więcej, wie­rzy­my, że jest dla nas jak dusze zmarłych przy­jaciół, których głosów nie możemy usłyszeć.Naj­więcej kon­fliktów ze śro­dowis­kiem społecznym pow­sta­je na tle władzy i osądzania.Po­wieść nie ma przyszłości? Zmie­rzch po­wieści to za­bobon li­terac­kiej ga­wie­dzi. Jak w in­nych śro­dowis­kach wróżby o końcu świata.Każde śro­dowis­ko jest dob­re i złe zarazem.