Człowiek jest od­po­wie­dzial­ny nie tyl­ko za uczu­cia, które ma dla in­nych, ale i za te, które w in­nych budzi.


człowiek-jest od­po­wie­dzial­ny-nie tyl­ko-za uczu­cia-które- dla-in­nych-ale-i za te-które-w in­nych-budzi
stefan wyszyńskiczłowiekjest od­po­wie­dzial­nynie tyl­koza uczu­ciaktórema dlain­nychalei za tew in­nychbudziczłowiek jest od­po­wie­dzial­nyjest od­po­wie­dzial­ny nie tyl­konie tyl­ko za uczu­ciaktóre ma dlama dla in­nychale i za tektóre w in­nychw in­nych budziczłowiek jest od­po­wie­dzial­ny nie tyl­kojest od­po­wie­dzial­ny nie tyl­ko za uczu­ciaktóre ma dla in­nychktóre w in­nych budziczłowiek jest od­po­wie­dzial­ny nie tyl­ko za uczu­cia

Tak nap­rawdę to nie jest Mo­ja wi­na, tyl­ko Twoja. Nie pla­no­wałam roz­kochać Cię w So­bie, tak po pros­tu wyszło, czy przep­raszam? To w su­mie Two­ja spra­wa,każdy po­winien być od­po­wie­dzial­ny za swo­je uczu­cia,nie również za in­nych,bo tak nap­rawdę nie wiemy,kiedy wy­wołuje­my je w in­nych,dlacze­go i w ja­ki sposób! Bar­tlo­miej Van Kalisz Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi.Nie szu­kaj­my od­po­wie­dzial­nych za błędy młodości, lecz przyj­mijmy swoją od­po­wie­dzial­ność za przyszłość....Dlacze­go jest tak , że zaw­sze jak chce­my aby pew­na oso­ba od­wza­jem­niła uczu­cia ona te­go nie ro­bi ... , a w za­mian dos­ta­jemy kil­ka in­nych osób , które nie ko­nie­cznie chce­my w so­bie roz­kochać ... Nie wiem , czy ktoś zro­zumie tą myśl ...Ludzie rzad­ko doj­rze­wają do de­cyz­ji, które po­dej­mują. Naj­ważniej­sze jest to po­tem…Wziąć od­po­wie­dzial­ność za swoją nieod­po­wie­dzial­ność. Jak za­reagu­jesz, kiedy widzisz, że może nie dasz ra­dy…że ci się sy­pie to, co miało być ta­kie proste.**