Człowiek jest stworzo­ny, aby przek­raczać siebie.


człowiek-jest stworzo­ny-aby przek­raczać-siebie
emmanuel mounierczłowiekjest stworzo­nyaby przek­raczaćsiebieczłowiek jest stworzo­nyaby przek­raczać siebie

Is­tnieją pew­ne gra­nice przeżyć ludzkich i bez­karnie nie można ich przek­raczać; jeśli się to sta­nie, gdy wyj­dzie się Naj­ważniej­sze w życiu to nau­czyć się, które mos­ty przek­raczać, a które palić.Człowiek prze­de wszys­tkim stworzo­ny zos­tał po to, aby przy­tulać dru­giego człowieka.Mężczyz­na stworzo­ny jest po to, aby ułat­wiać ko­biecie życie i dla­tego wy­myślo­no małżeństwo.Świat stworzo­ny ja­ko dob­ry uległ za­ciem­nieniu na sku­tek wol­nych aktów stworzo­nych is­tot. Obec­nie jest miej­scem próby, którą przechodzą ludzkie dusze.Ja nie kocham słowa­mi. Nie lu­bię słów, niektóre są chy­ba tyl­ko po to stworzo­ne, żeby je co­fać. Między in­ny­mi po to stworzo­ne jest