Człowiek jest małym światem.


człowiek-jest-łym-światem
demokrytczłowiekjestmałymświatemczłowiek jestjest małymmałym światemczłowiek jest małymjest małym światemczłowiek jest małym światem

Naj­ważniej­sze jest zwy­cięstwo nad małym, czymś niesłycha­nie małym - nad sobą.Człowiek dopiero wtedy jest szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać. Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest sługą.Człowiek do­piero wte­dy jest w pełni szczęśli­wy, gdy może służyć, a nie wte­dy, gdy mu­si władać. Władza im­po­nuje tyl­ko małym ludziom, którzy jej pragną, by nad­ro­bić w ten sposób swoją małość. Człowiek nap­rawdę wiel­ki, na­wet gdy włada, jest służebnikiem.A każda książka, jak każdy człowiek, jest czymś wyjątko­wym, jest je­dyną his­to­rią i całym od­dziel­nym światem.Gdy cztery chcesz otrzymać, proś o dziesięć. Kto niewiele zakroi, małym go zbywają; kto wiele zamierzy, znać dajej że małym go nie odbyć i że swoje trzyma wysoko. Kto się o wielkie kusi, padnie przynamniej na średnim, kto dopina małego, bliższym jest niczego.Różnica między dużym a małym miastem polega na tym, że w dużym mieście można więcej zobaczyć, a w małym więcej usłyszeć.