Człowiek jest arcydziełem Bożym, w którym miłość i mądrość wypowiedziały się najpełniej.


człowiek-jest-arcydziełem-bożym-w-którym-miłość-i-mądrość-wypowiedziały-ę-najpełniej
stefan wyszyński kardczłowiekjestarcydziełembożymktórymmiłośćmądrośćwypowiedziałysięnajpełniejczłowiek jestjest arcydziełemarcydziełem bożymw którymktórym miłośćmiłość ii mądrośćmądrość wypowiedziaływypowiedziały sięsię najpełniejczłowiek jest arcydziełemjest arcydziełem bożymw którym miłośćktórym miłość imiłość i mądrośći mądrość wypowiedziałymądrość wypowiedziały sięwypowiedziały się najpełniejczłowiek jest arcydziełem bożymw którym miłość iktórym miłość i mądrośćmiłość i mądrość wypowiedziałyi mądrość wypowiedziały sięmądrość wypowiedziały się najpełniejw którym miłość i mądrośćktórym miłość i mądrość wypowiedziałymiłość i mądrość wypowiedziały sięi mądrość wypowiedziały się najpełniej

Taki człowiek jest najbogatszy, który najpełniej rozwinąwszy swe zdolności ma największy i najdobroczynniejszy wpływ na życie innych ludzi.Człowiek jest zdumiewający, ale arcydziełem nie jest.Każdy człowiek to odrębny świat, jedynym mostem, po którym można się do niego dostać, jest miłość.Od­po­wiedź mo­jej ko­leżan­ki na py­tanie pa­na ka­teche­ty Jakaż to mądrość owych czasów, które nazywamy starymi? Czyż jest to mądrość siwych włosów? Nie, to mądrość kolebki.