Człowiek jest biedny i słaby, i nic zupełnie nie znaczy. Płynie się tygodniami i tygodniami człowiek się dręczy. Potem jest port i wszystko, czego człowiek pragnął, okazuje się po prostu śmieszne, okazuje się, że i bez tego można żyć doskonale. A potem znów się płynie.


człowiek-jest-biedny-i-słaby-i-nic-zupełnie-nie-znaczy-płynie-ę-tygodniami-i-tygodniami-człowiek-ę-dręczy-potem-jest-port-i-wszystko-czego
marek hłaskoczłowiekjestbiednysłabyniczupełnienieznaczypłyniesiętygodniamiczłowiekdręczypotemportwszystkoczegopragnąłokazujepoprostuśmiesznesiężebeztegomożnażyćdoskonalepotemznówpłynieczłowiek jestjest biednybiedny ii słabyi nicnic zupełniezupełnie nienie znaczypłynie sięsię tygodniamitygodniami ii tygodniamitygodniami człowiekczłowiek sięsię dręczypotem jestjest portport ii wszystkoczego człowiekczłowiek pragnąłokazuje sięsię popo prostuprostu śmieszneokazuje sięi bezbez tegotego możnamożna żyćżyć doskonalepotem znówznów sięsię płynieczłowiek jest biednyjest biedny ibiedny i słabyi nic zupełnienic zupełnie niezupełnie nie znaczypłynie się tygodniamisię tygodniami itygodniami i tygodniamii tygodniami człowiektygodniami człowiek sięczłowiek się dręczypotem jest portjest port iport i wszystkoczego człowiek pragnąłokazuje się posię po prostupo prostu śmieszneże i bezi bez tegobez tego możnatego można żyćmożna żyć doskonalea potem znówpotem znów sięznów się płynie

Człowiek wyrzeka się w życiu jakiejś jego strony dla czegoś całkiem innego, a potem to, co się wybrało okazuje się mniej ważne od tego, z czego zrezygnowaliśmy, co utraciliśmy z własnego wyboru.Człowiek jest gotów zostać bogiem, a zamiast tego często okazuje się bałwanem.Miłość jest jak rozmowa telefoniczna. Najpierw długo się dzwoni, a potem się okazuje, że to pomyłka.Patrząc z tunelu drzew ponad wąwozem na niebo z białymi obłokami sunącymi z wiatrem, kochałem ten kraj tak, że byłem szczęśliwy podobnie jak jest się szczęśliwym, gdy było się z kobietą, którą się kocha naprawdę, kiedy to człowiek jest pusty i czuje, jak to znów wzbiera i już jest, i nigdy nie można tego mieć w całości, a jednak można mieć to, co jest w danej chwili, i chce się jeszcze i jeszcze więcej mieć i być, i przeżyć, posiąść znowu na zawsze, na to długie, nagle kończące się zawsze; i czas się zatrzymuje, niekiedy w tak zupełnym bezruchu, że potem czekasz, aby usłyszeć, jak zacznie płynąć, a on rusza bardzo powoli. Ale wtedy nie jesteś sam, bo jeżeli naprawdę kochałeś szczęśliwie i nietragicznie, ona kocha cię zawsze; wszystko jedno, kogo pokocha i dokąd pójdzie, ciebie kocha bardziej. Więc jeśli kochałeś jakąś kobietę i jakiś kraj, to miałeś wielkie szczęście, i jeżeli potem umrzesz, to już jest nieważne.Kiedy ma się już to czego się pragnęło to okazuje się, że nie jest to wcale to czego się pragnęło.O! pierwsza miłość! tej wiernym obrazem jest zamienienie serc bez interesu; tej ideałem jest latanie razem w krainie, w której nie ma końca, kresu, potem się człowiek głupi staje płazem.