Człowiek jest biedny i słaby, i nic zupełnie nie znaczy. Płynie się tygodniami i tygodniami człowiek się dręczy. Potem jest port i wszystko, czego człowiek pragnął, okazuje się po prostu śmieszne, okazuje się, że i bez tego można żyć doskonale. A potem znów się płynie.


człowiek-jest-biedny-i-słaby-i-nic-zupełnie-nie-znaczy-płynie-ę-tygodniami-i-tygodniami-człowiek-ę-dręczy-potem-jest-port-i-wszystko-czego
marek hłaskoczłowiekjestbiednysłabyniczupełnienieznaczypłyniesiętygodniamiczłowiekdręczypotemportwszystkoczegopragnąłokazujepoprostuśmiesznesiężebeztegomożnażyćdoskonalepotemznówpłynieczłowiek jestjest biednybiedny ii słabyi nicnic zupełniezupełnie nienie znaczypłynie sięsię tygodniamitygodniami ii tygodniamitygodniami człowiekczłowiek sięsię dręczypotem jestjest portport ii wszystkoczego człowiekczłowiek pragnąłokazuje sięsię popo prostuprostu śmieszneokazuje sięi bezbez tegotego możnamożna żyćżyć doskonalepotem znówznów sięsię płynieczłowiek jest biednyjest biedny ibiedny i słabyi nic zupełnienic zupełnie niezupełnie nie znaczypłynie się tygodniamisię tygodniami itygodniami i tygodniamii tygodniami człowiektygodniami człowiek sięczłowiek się dręczypotem jest portjest port iport i wszystkoczego człowiek pragnąłokazuje się posię po prostupo prostu śmieszneże i bezi bez tegobez tego możnatego można żyćmożna żyć doskonalea potem znówpotem znów sięznów się płynie

Człowiek jest gotów zostać bogiem, a zamiast tego często okazuje się bałwanem. -Thomas Merton
człowiek-jest-gotów-zostać-bogiem-a-zamiast-tego-często-okazuje-ę-bałwanem
Miłość jest jak rozmowa telefoniczna. Najpierw długo się dzwoni, a potem się okazuje, że to pomyłka. -Anonim
miłość-jest-jak-rozmowa-telefoniczna-najpierw-długo-ę-dzwoni-a-potem-ę-okazuje-że-to-pomyłka
Kiedy ma się już to czego się pragnęło to okazuje się, że nie jest to wcale to czego się pragnęło. -Gertruda Stein
kiedy-ę-już-to-czego-ę-pragnęło-to-okazuje-ę-że-nie-jest-to-wcale-to-czego-ę-pragnęło
O! pierwsza miłość! tej wiernym obrazem jest zamienienie serc bez interesu; tej ideałem jest latanie razem w krainie, w której nie ma końca, kresu, potem się człowiek głupi staje płazem. -Juliusz Słowacki
o-pierwsza-miłość-tej-wiernym-obrazem-jest-zamienienie-serc-bez-interesu-tej-ideałem-jest-latanie-razem-w-krainie-w-której-nie-końca-kresu