Człowiek jest jak gramofon z paroma płytami. Szybko jesteś nimi znudzony; a jednak musisz siedzieć przy stole, gdy ten odgrywa je dla każdego nowego gościa.


człowiek-jest-jak-gramofon-z-paroma-płytami-szybko-jesteś-nimi-znudzony-a-jednak-musisz-siedzieć-przy-stole-gdy-ten-odgrywa-dla-każdego-nowego
anonimczłowiekjestjakgramofonparomapłytamiszybkojesteśnimiznudzonyjednakmusiszsiedziećprzystolegdytenodgrywadlakażdegonowegogościaczłowiek jestjest jakjak gramofongramofon zz paromaparoma płytamiszybko jesteśjesteś niminimi znudzonyjednak musiszmusisz siedziećsiedzieć przyprzy stolegdy tenten odgrywaodgrywa jeje dladla każdegokażdego nowegonowego gościaczłowiek jest jakjest jak gramofonjak gramofon zgramofon z paromaz paroma płytamiszybko jesteś nimijesteś nimi znudzonya jednak musiszjednak musisz siedziećmusisz siedzieć przysiedzieć przy stolegdy ten odgrywaten odgrywa jeodgrywa je dlaje dla każdegodla każdego nowegokażdego nowego gościa

Aby być wielkim mistrzem, musisz uwierzyć, że jesteś najlepszy. Jeżeli nie jesteś, udawaj, że jesteś.. . . musisz uważać na znaki. Bóg wyznaczył na świecie dla każdego z nas szlak, którym musimy podążać. Wystarczy odczytać tylko co zapisał dla Ciebie.Gdy siedzisz spokojnie w domu, marzysz o przygodzie. Gdy jednak spotka cię przygoda, przeważnie marzysz o tym, aby siedzieć w domu.Nie jest łatwiej siedzieć między stołkami, niż siedzieć na dwóch stołkach.Miłość zawsze jest patetyczna. Jej patos jest do zniesienia dla każdego. Dla każdego - zakochanego.Nie zapomnij jednak, że twoje serce jest tam, gdzie ukryłeś Twój skarb. I musisz ten skarb odnaleźć, by mogło nabrać prawdziwego sensu wszystko, co do tej pory odkryłeś na twej drodze.