Człowiek jest jedyną istota w przyrodzie zdolną do bezinteresownego świństwa.


człowiek-jest-jedyną-istota-w-przyrodzie-zdolną-do-bezinteresownego-świństwa
andre gideczłowiekjestjedynąistotaprzyrodziezdolnądobezinteresownegoświństwaczłowiek jestjest jedynąjedyną istotaistota ww przyrodzieprzyrodzie zdolnązdolną dodo bezinteresownegobezinteresownego świństwaczłowiek jest jedynąjest jedyną istotajedyną istota wistota w przyrodziew przyrodzie zdolnąprzyrodzie zdolną dozdolną do bezinteresownegodo bezinteresownego świństwaczłowiek jest jedyną istotajest jedyną istota wjedyną istota w przyrodzieistota w przyrodzie zdolnąw przyrodzie zdolną doprzyrodzie zdolną do bezinteresownegozdolną do bezinteresownego świństwaczłowiek jest jedyną istota wjest jedyną istota w przyrodziejedyną istota w przyrodzie zdolnąistota w przyrodzie zdolną dow przyrodzie zdolną do bezinteresownegoprzyrodzie zdolną do bezinteresownego świństwa

Istota zdolna do najwyższego wyobrażenia sobie szczęścia jest jednocześnie najnieszczęśliwszym na świecie stworzeniem. -Adolf Dygasiński
istota-zdolna-do-najwyższego-wyobrażenia-sobie-szczęścia-jest-jednocześnie-najnieszczęśliwszym-na-świecie-stworzeniem
Jedyną rzeczą, zdolną uświęcić małżeństwo jest miłość. Jedynym prawdziwym małżeństwem jest to, które uświęca miłość. -Lew Tołstoj
jedyną-rzeczą-zdolną-uświęć-łżeństwo-jest-miłość-jedynym-prawdziwym-łżeństwem-jest-to-które-uświęca-miłość
Człowiek jest najbardziej nieudanym zwierzęciem w przyrodzie. -Max Scheller
człowiek-jest-najbardziej-nieudanym-zwierzęciem-w-przyrodzie
Człowiek nie jest istotą, którą tworzy potrzeba, lecz istotą, którą tworzy pragnienie. -Bachelard Gaston
człowiek-nie-jest-istotą-którą-tworzy-potrzeba-lecz-istotą-którą-tworzy-pragnienie
Kultura jest tym, co sprawiło, że człowiek jest czymś innym niż przypadkowym wydarzeniem w przyrodzie. -Andre Malraux
kultura-jest-tym-co-sprawiło-że-człowiek-jest-czymś-innym-ż-przypadkowym-wydarzeniem-w-przyrodzie
Człowiek jest tylko trzciną, nąjwątlejszą w przyrodzie, ale trzciną myślącą. -Blaise Pascal
człowiek-jest-tylko-trzciną-nąjwątlejszą-w-przyrodzie-ale-trzciną-myślącą