Człowiek jest najmniej sobą, gdy przemawia we własnym imieniu. Daj mu maskę, a powie ci prawdę.


człowiek-jest-najmniej-sobą-gdy-przemawia-we-własnym-imieniu-daj-mu-maskę-a-powie-prawdę
oscar wildeczłowiekjestnajmniejsobągdyprzemawiawewłasnymimieniudajmumaskępowieprawdęczłowiek jestjest najmniejnajmniej sobągdy przemawiaprzemawia wewe własnymwłasnym imieniudaj mumu maskępowie cici prawdęczłowiek jest najmniejjest najmniej sobągdy przemawia weprzemawia we własnymwe własnym imieniudaj mu maskęa powie cipowie ci prawdęczłowiek jest najmniej sobągdy przemawia we własnymprzemawia we własnym imieniua powie ci prawdęgdy przemawia we własnym imieniu

Daj kobiecie maskę, zacznie mówić prawdę.Daj ko­biecie maskę, zacznie mówić prawdę.Człowiek nie może niczego nauczyć drugiego człowieka. Może mu tylko dopomóc wyszukać prawdę we własnym sercu, jeżeli ją posiada.Wróg zawsze powie ci prawdę, przyjaciel nigdyCzłowieka za­pom­niane­go mrok miłosier­nie pogrąża w swych odmętach. Nikt nie wie, dokąd człowiek ten zmie­rza lub skąd przy­bywa. Może poszu­kiwać praw­dy i ją wy­powie­dzieć, tyl­ko on jest wol­ny, tyl­ko on jest praw­domówny, tyl­ko on jest ze sobą w zgodzie.Zły człowiek nie chce mieć prawd Ewangelii przed sobą, lecz za sobą. Gdy są te prawdy przed tobą, to cię prowadzą; a gdy za tobą to cię obarczają.