Człowiek, który kochając, nig­dy nie zro­bił z siebie dur­nia, nig­dy nie będzie w sta­nie kochać mądrze.


człowiek-który-kochając-nig­dy-nie zro­bił-z siebie-dur­nia-nig­dy-nie będzie-w sta­nie-kochać-mądrze
theodor reikczłowiekktórykochającnig­dynie zro­biłz siebiedur­nianie będziew sta­niekochaćmądrzektóry kochającnig­dy nie zro­biłnie zro­bił z siebiez siebie dur­nianig­dy nie będzienie będzie w sta­niew sta­nie kochaćkochać mądrzenig­dy nie zro­bił z siebienie zro­bił z siebie dur­nianig­dy nie będzie w sta­nienie będzie w sta­nie kochaćw sta­nie kochać mądrzenig­dy nie zro­bił z siebie dur­nianig­dy nie będzie w sta­nie kochaćnie będzie w sta­nie kochać mądrzenig­dy nie będzie w sta­nie kochać mądrze

Mu­siałbym wreszcie zro­zumieć... zro­zumieć, że już nig­dy nic nie zo­baczę, nig­dy nic nie usłyszę i że dla in­nych da­lej świat będzie istniał.Po­mimo wielu Ko­biecie, żeby się za­kochać nie pot­rzeb­na ład­nych oczu czy wy­sokiego pres­tiżu. Żeby ko­bieta się za­kochała pot­rze­ba szcze­rych chęci, spo­sobu trak­to­wania jej tak jak nikt nig­dy wcześniej te­go nie ro­bił. Pat­rze­nia na nią w ten sposób, jak­by nic po­za nią nie istniało.Gdy­byś miał już nig­dy nie zo­baczyć jut­ra, co byś zro­bił dzisiaj? Nie za­pomi­naj, że nieużywa­ny or­gan za­nika, oby nig­dy nie za­nikło Ci ser­ce, tak jak kiedyś daw­no te­mu zro­bił to mój zdro­wy rozsądek...Jeżeli ktoś jest niez­dolny do te­go, aby ufać ludziom, jeśli nie doświad­czył nig­dy zaufa­nia, to nie zro­zumie is­to­ty chrześci­jaństwa. Będzie szu­kał Bo­ga w sce­nie, w przed­miotach - nie w ludziach.