Człowiek, który lubi swój zawód, zawsze wybić się musi. Kto szuka tylko chleba w swoim zawodzie, ten chleb może znajdzie, ale pustki w życiu tym sposobem nie wypełni.


człowiek-który-lubi-swój-zawód-zawsze-wybić-ę-musi-kto-szuka-tylko-chleba-w-swoim-zawodzie-ten-chleb-może-znajdzie-ale-pustki-w-życiu-tym
władysław biegańskiczłowiekktórylubiswójzawódzawszewybićsięmusiktoszukatylkochlebaswoimzawodzietenchlebmożeznajdziealepustkiżyciutymsposobemniewypełniktóry lubilubi swójswój zawódzawsze wybićwybić sięsię musikto szukaszuka tylkotylko chlebachleba ww swoimswoim zawodzieten chlebchleb możemoże znajdzieale pustkipustki ww życiużyciu tymtym sposobemsposobem nienie wypełniktóry lubi swójlubi swój zawódzawsze wybić sięwybić się musikto szuka tylkoszuka tylko chlebatylko chleba wchleba w swoimw swoim zawodzieten chleb możechleb może znajdzieale pustki wpustki w życiuw życiu tymżyciu tym sposobemtym sposobem niesposobem nie wypełni

Kto szuka dobra, z trudnością je znajdzie, ale zło znajdzie, choć go nie szuka.Zawód lekarza to jedyny zawód, który człowiek może rozpocząć w każdym wieku, z pewną szansą zarobienia na życie.Kto idzie na pustynię, ten nie szuka tam chleba, lecz niesie w sobie głód za czymś większym.Bóg jest Prawdą. I kto szuka prawdy, ten szuka Boga, choćby o tym nie wiedział.Szlachetnym człowiekiem jest nie tylko ten, który nie krzywdzi, ale i ten, kto może krzywdzić i nie czyni tego.Człowiek, który nikogo nie lubi, szczęśliwszy jest niż ten, którego nikt nie lubi.