Człowiek, który nic nie wie, posiada odwagę; ten, który dużo wie - strach.


człowiek-który-nic-nie-wie-posiada-odwagę-ten-który-żo-wie-strach
alberto moraviaczłowiekktórynicniewieposiadaodwagętendużowiestrachktóry nicnic nienie wieposiada odwagęktóry dużodużo wiewiestrachktóry nic nienic nie wiektóry dużo wiedużo wiektóry nic nie wiektóry dużo wie

W grun­cie rzeczy tyl­ko ig­no­rant, człowiek ubo­gi w wiedzę może ro­bić to, co chce, i nie zadręczać się porówny­waniem swoich osiągnięć z tym, cze­go do­kona­no w przeszłości. Ten, który nic nie wie, jest wol­ny. Ten, który wie, jest przeżuty cier­piętniczą im­po­ten­cją, rozpływa się w poczu­ciu niemożności jak perła w kwasie.Człowiek mądry to nie ten, który wie, tyl­ko który rozumie.Człowiek, który ma od­wagę wziąć od­po­wie­dzial­ność za sa­mego siebie, na ogół szyb­ciej się starze­je niż ten, który tę od­po­wie­dzial­ność przerzu­ca na otoczenie.Człowiek, który wie JakOd­ważny, to nie ten kto się nie boi, ale ten który wie, że is­tnieją rzeczy ważniej­sze niż strach.Lepiej szanować w sobie nawet własne wady, niż nie szanować nic. Zły człowiek, który wie, że jest draniem, jest lepszy od dobrego, który utracił wiarę w istnienie dobra.