Człowiek, który nie wie­rzy w siebie, gotów uwie­rzyć we wszystko.


człowiek-który-nie wie­rzy-w siebie-gotów-uwie­rzyć-we wszystko
władysław grzeszczykczłowiekktórynie wie­rzyw siebiegotówuwie­rzyćwe wszystkoktóry nie wie­rzynie wie­rzy w siebiegotów uwie­rzyćuwie­rzyć we wszystkoktóry nie wie­rzy w siebiegotów uwie­rzyć we wszystko

By uwie­rzyć w dob­ro, mu­sisz naj­pierw uwie­rzyć w zło.Nie można uwie­rzyć w Pa­na Bo­ga tyl­ko od wie­dzy, że to nam dob­rze zrobi.I obiecuję uwie­rzyć w siebie. Zna­leźć wiarę we włas­ne możli­wości i już nig­dy się nie poddać.Naród, który nie wie­rzy w wiel­kość i nie chce ludzi wiel­kich, kończy się. Trze­ba wie­rzyć w swą wiel­kość i pragnąć jej.W bujdę, że możesz kochać bliźniego jak siebie nie uwie­rzy na­wet naj­bliższy ci bliźni - two­je włas­ne ego.