Człowiek, który nieobeznany jest z wiedzą astrologii, zasługuje raczej na miano błazna, aniżeli lekarza.


człowiek-który-nieobeznany-jest-z-wiedzą-astrologii-zasługuje-raczej-na-miano-błazna-aniżeli-lekarza
hipokratesczłowiekktórynieobeznanyjestwiedząastrologiizasługujeraczejnamianobłaznaaniżelilekarzaktóry nieobeznanynieobeznany jestjest zz wiedząwiedzą astrologiizasługuje raczejraczej nana mianomiano błaznaaniżeli lekarzaktóry nieobeznany jestnieobeznany jest zjest z wiedząz wiedzą astrologiizasługuje raczej naraczej na mianona miano błaznaktóry nieobeznany jest znieobeznany jest z wiedząjest z wiedzą astrologiizasługuje raczej na mianoraczej na miano błaznaktóry nieobeznany jest z wiedząnieobeznany jest z wiedzą astrologiizasługuje raczej na miano błazna

Dobroć która nie jest bezgraniczna, nie zasługuje na to miano.Dobroć, która nakłada sobie granice, nie zasługuje na miano dobroci.Ten zasługuje na miano silnego człowieka, kto umiał z wroga uczynić przyjaciela.Próżność jest raczej oznaką pokory aniżeli dumy.Dobroć, która nie jest bezgraniczna, nie zasługuje na to miano. Jak bardzo trzeba być mądrym, by zawsze być dobrym!Partia jedynie wtedy zasługuje na miano rewolucyjnej, jeśli faktycznie kieruje ruchem rewolucyjnej klasy.