Człowiek, który nigdy nie kochał, wie o krajobrazie zazdrości tyle, ile o ciemnej stronie księżyca.


człowiek-który-nigdy-nie-kochał-wie-o-krajobrazie-zazdroś-tyle-ile-o-ciemnej-stronie-księżyca
zygmunt freudczłowiekktórynigdyniekochałwiekrajobraziezazdroścityleileciemnejstronieksiężycaktóry nigdynigdy nienie kochałwie oo krajobraziekrajobrazie zazdrościzazdrości tyleile oo ciemnejciemnej stroniestronie księżycaktóry nigdy nienigdy nie kochałwie o krajobrazieo krajobrazie zazdrościkrajobrazie zazdrości tyleile o ciemnejo ciemnej stronieciemnej stronie księżycaktóry nigdy nie kochałwie o krajobrazie zazdrościo krajobrazie zazdrości tyleile o ciemnej stronieo ciemnej stronie księżycawie o krajobrazie zazdrości tyleile o ciemnej stronie księżyca

Kupić wszystkie charaktery za tyle, ile są doprawdy warte, a sprzedać za tyle, ile się same cenią - co za fortuna.Mężczyzna ma tyle lat, na ile się czuje, kobieta tyle, na ile wygląda.Weź tyle, ile potrzebujesz, daj tyle, ile możeszParyżanie nie czerpią nigdy ze swego miasta tyle przyjemności, ile daje ono prowincjuszom.Paryżanie nie czerpią nigdy ze swego miasta tyle przyjemności, ile daje ono prowincjuszom!Tylko człowiek, który kochał, umiera jak człowiek.