Człowiek, który polega na sobie, myśli pozytywnie, jest optymistą i podejmuje pracę z wiarą w sukces, działa jak magnes. Przyciąga ku sobie twórcze moce wszechświata.


człowiek-który-polega-na-sobie-myśli-pozytywnie-jest-optymistą-i-podejmuje-pracę-z-wiarą-w-sukces-działa-jak-magnes-przyciąga-ku-sobie
norman v. pealeczłowiekktórypoleganasobiemyślipozytywniejestoptymistąpodejmujepracęwiarąsukcesdziałajakmagnesprzyciągakusobietwórczemocewszechświataktóry polegapolega nana sobiemyśli pozytywniejest optymistąoptymistą ii podejmujepodejmuje pracępracę zz wiarąwiarą ww sukcesdziała jakjak magnesprzyciąga kuku sobiesobie twórczetwórcze mocemoce wszechświataktóry polega napolega na sobiejest optymistą ioptymistą i podejmujei podejmuje pracępodejmuje pracę zpracę z wiarąz wiarą wwiarą w sukcesdziała jak magnesprzyciąga ku sobieku sobie twórczesobie twórcze mocetwórcze moce wszechświata

Altruista to człowiek, który myśli o innych, nie zapominając o sobie.Każdy człowiek jest innym kwiatem w ogrodzie wszechświata. Dlatego emanuje sobie tylko właściwym pięknem.Człowiek, który wie JakPycha małych polega na tym, aby o sobie nie mówić nigdy; pycha wielkich - mówić wciąż o sobie.Jasność myśli jest wieczną zaletą każdego dzieła. Wszelkie myśli ciemno-błyskotliwe są jak one bajki dziecinne, które coś nadzwyczajnego opowiadają, a w istocie nic w sobie nie mają.Lepiej szanować w sobie nawet własne wady, niż nie szanować nic. Zły człowiek, który wie, że jest draniem, jest lepszy od dobrego, który utracił wiarę w istnienie dobra.